Strategické plánování rozvoje MČ Praha 9

 

Popis projektu „Strategické plánování rozvoje městské části Praha 9“

 

Stručný obsah projektu

Projekt zavádí strategické plánování na Úřadu Městské části Praha 9. MČ Praha 9 zatím nemá strategický plán rozvoje, vzhledem k masivní realizované i plánované výstavbě a předpokládanému cca třetinovému růstu počtu obyvatel MČ v následujících dekádách stojí MČ před řadou rozvojových výzev. Bez jasné a konsenzuální vize rozvoje MČ a promyšlených rozvojových opatření hrozí, že budoucí rozvoj bude mít četné negativní důsledky na fungování MČ, kvalitu života obyvatel MČ a sociální soudružnost v MČ.

Realizace projektu

1. 4. 2020 - 31. 3. 2021

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění rozhodovacích procesů a zvýšení zapojení veřejnosti do těchto procesů v dynamicky se rozvíjející části hl. m. Prahy prostřednictvím vytvoření Strategického plánu rozvoje MČ Praha 9 (dále SPR).

Hlavním výstupem projektu bude zpracovaný a komunitně projednaný Strategický plán rozvoje MČ, který bude představovat podklad pro kvalifikované rozhodování o rozvoji v MČ v dalších cca 10 letech, a který bude akceptován relevantními aktéry i rozhodující částí veřejnosti. SPR stanoví vizi rozvoje území, rozvojové aktivity a rozvojová opatření, jejichž realizace povede k zajištění harmoničtějšího a vyváženějšího územního rozvoje uvnitř MČ, minimalizaci jeho negativních důsledků a naopak maximálnímu využití potenciálu tohoto rozvoje pro zvyšování kvality života obyvatel MČ. Patřičné zapojení veřejnosti do tvorby SPR zároveň zvýší soudružnost místní komunity.   

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.