Pěší zóna Jablonecká

Realizace projektu byla zahájena stavebními pracemi v prosinci 2006. Veškeré stavební práce byly dokončeny v srpnu 2007 v souladu s termínem, závazným dle Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu), vydaného dne 31.8.2006.

Hlavním cílem projektu byla výstavba pěší zóny v centrální části sídliště Prosek.

Realizací projektu bylo dosaženo zejména následujících cílů: 

  • Zlepšení infrastruktury na sídlišti Prosek,
  • Revitalizace centrálních prostor,
  • Rovnoměrnější využití funkcí města,
  • Zvýšení bezpečnosti pohybu osob
  • Rozvoj městského prostředí.

Realizace celého projektu zahrnovala následující činnosti v členění na stavební objekty:

  • Všeobecné konstrukce a práce,
  • SO 01 Stavební a dopravní část,
  • SO 02 Vnější kanalizace,
  • SO 03 Silnoproud - vnější osvětlení a
  • SO 04 Sadové úpravy.

Realizace projektu proběhla v souladu s harmonogramem stavby, v závěru výstavby došlo k posunu termínu dokončení díla na základě uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem, firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o. Prodloužení doby realizace vlastní stavby o 1 měsíc bylo v souladu s maximálním termínem pro ukončení akce dle Rozhodnutí a bylo  oznámeno na CRR ČR.

Projekt "Revitalizace pěší zóny na sídlišti Prosek – 1.etapa" je úvodní částí celkové úpravy veřejného prostoru na sídlišti Prosek. V současné době je pokračováno v těsném sousedství pěší zóny s realizací navazujícího projektu "Park Přátelství – revitalizace", jehož konečným příjemcem v rámci pravidel programu JPD 2 je Městská část Praha 9.

Projekty EU - loga