AGORA

logo agora

Městská část Praha 9 se v letech 2020 až 2022 zapojila do přímo financovaného projektu EU pod názvem Agora, který se zaměřoval na restrukturalizaci brownfieldů a využívání volných prostranství. Partnery projektu byly státy Podunajského regionu, lead partnerem pak rumunská municipalita Cluj-Napoca. Tento projekt cílil na vytvoření a přijetí nových nástrojů pro místní samosprávy při revitalizaci opuštěných prostor a brownfieldů. Snahou projektu bylo také začlenění občanských iniciativ do rozhodovacího procesu a využití kapacit veřejné správy k dosažení maximálního potenciálu místního rozvoje.

Úkolem každého z partnerů bylo vybrat vhodný pilotní projekt, který by splňoval požadavky, které Agora tým předem definoval. Městská část se rozhodla přihlásit s projektem revitalizace areálu bývalých pekáren Odkolek, který na území MČ Praha 9 realizuje developer Metrostav. Tento projekt bude nabízet rezidenční bydlení i občanskou vybavenost. Z původně uzavřeného a chátrajícího areálu bývalých pekáren se tak stane bezpečné místo pro kvalitní život. V souvislosti s projektem proběhla setkání s občany. Praha 9 měla také tu čest v říjnu 2022 hostit projektové partnery na jednom z pravidelných setkání konsorcia. Máme za to, že Agora přispěla do budoucna k efektivnějšímu procesu rozhodování a lepšímu zacílení na jednotlivé stakeholdery, kteří jsou do procesu zapojeni. Projekt Agora, ač velkou měrou probíhal během covidové pandemie, se i díky moderním nástrojům a iniciativě všech účastněných realizoval včas a v plné míře a fyzická projektová setkání byla nahrazena online meetingy. Věříme, že jeho realizace a především pak zvolený pilotní projekt Odkolek napomůže naplnit do budoucna některé potřeby obyvatel Prahy 9, jakými jsou například dostatek residenčního bydlení, dostatečná kapacita školek nebo vyhovující infrastruktura.

logo

Agora, neboli Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets, je přímo financovaným projektem EU Interreg Danube Transnational Programme, který se týká zkvalitnění rozhodovacích procesů týkajících se rozvoje MČ prostřednictvím strategického plánování rozvoje MČ, revitalizace brownfieldů a dlouhodobě udržitelného nakládání s prozatím nevyužitými plochami.

Městská část Praha 9 jako jeden z projektových partnerů jej plánuje využít pro to, aby adresovala právní, správní a organizační, finanční, technické, kapacitní a odborné překážky v řízení územního plánování a samosprávy. Projekt AGORA tyto překážky chce adresovat nasazením a přijetím nových kreativních nástrojů pro správu věcí veřejných a účinným zapojením širší skupiny zúčastněných stran především k řešení problematiky využití brownfieldů.

Projekt trvá 30 měsíců (06/2020 – 12/2022) a MČ Praha 9 má právo čerpat z jeho prostředků finanční podporu ve výši 88.648 EUR. Vzhledem k tomu, že je projekt v současné době prodiskutováván sekretariátem partnerské sítě, může se celková finální výše rozpočtu pro Prahu 9 jen  nepatrně změnit. Finanční prostředky jsou určeny na mzdy pracovníků, cestovní náklady a služby spojené s realizací  projektu a budou poskytovány zpětně po jednotlivých zúčtovacích obdobích (šesti měsíční etapy). Partner spolufinancuje projektové výdaje ve výši 13.297,2 EUR.

Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především:

  • Společná strategie „Governance through social innovation”, která bude vytvořena na základě zkušeností partnerů.
  • Deset pilotních akcí, které budou implementovány v partnerských městech zapojených do projektu. Každé z měst se bude podílet na tvorbě vlastní strategie v oblasti inovací ve strategickém plánování územního rozvoje, případně zrealizuje blíže specifikovanou praktickou ukázku.
  • Mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech strategického plánování územního rozvoje. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata.

 Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Přehled partnerů zapojených do projektu Agora

1/ Lead Partner Cluj-Napoca Municipality LP - CLUJ-NAPOCA RO, ROMÂNIA

2/ Development Agency North -DAN ltd ERDF PP01 – DAN HR, HRVATSKA

3/ European development agency ERDF PP02 – EUDA CZ, ČESKÁ REPUBLIKA

4/ EUTROPIAN GMBH ERDF PP03 – EUTROPIAN AT, ÖSTERREICH

5/ City of Kranj ERDF PP04 – Kranj SI, SLOVENIJA

6/ Metropolitan Research Institute ERDF PP05 – MRI HU, MAGYARORSZÁG

7/ Pakora.net – Network for Towns and Regions ERDF PP06 – pakora DE, DEUTSCHLAND

8/ Municipality of Prague 9 ERDF PP07 – MP9 CZ, ČESKÁ REPUBLIKA

9/ Neckar-Alb Regional Association ERDF PP08 – RVNA DE, DEUTSCHLAND

10/ Sofia Municipality ERDF PP09 – SM BG, БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

11/ Sofia Development Association ERDF PP10 – SDA BG, БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

12/ City of Szarvas ERDF PP11 – SZARVAS HU, MAGYARORSZÁG

13/ Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia ERDF PP12 – UIRS SI, SLOVENIJA

14/ URBASOFIA SRL ERDF PP13 - URBASOFIA RO, ROMÂNIA

15/ Development Agency of Slavonski Brod ltd. ERDF PP14 – RaSB HR, HRVATSKA

16/ City of Zenica IPA PP01 – Zenica BA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

17/ City Hall of Chisinau Municipality ENI MD PP01 – CH Chisinau MD, MOLDOVA

Assosiated Partners

1/ EUROCITIES BE, BELGIQUE-BELGIË

2/ Regional Development Agency South MD, MOLDOVA

3/ University of Rome Tor Vergata - Department of Management and Law - DMD IT, ITALIA

4/ City Municipality of Varazdin HR, HRVATSKA

5/ Zenica Development Agency ZEDA ltd BA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

6/ ”Local Communities along the Danube River” Association (CLDR) RO, ROMÂNIA

7/ Spatial Foresight Limited LU, LUXEMBOURG

8/ State Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & regional problems of the

 

Přehled všech schválených projektů je k dispozici pod tímto odkazem:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/40/b127fcbe008fda3549ca72e790750b2e87de7d23.pdf