Povodňový plán vlastníka nemovitosti

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci (§ 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)