Únik nebezpečných látek do ovzduší

Zdroje možého úniku nebezpečných látek

Obyvatelstvo na území městské části Prahy 9 může být ohroženo únikem nebezpečných látek ze zdrojů:

 1. Stacionární
  Zásobníky úpraven vody (chlór), zásobníky zimních stadiónů (amoniak)
  (Přehled území s možností zasažení je uvedeno níže nebo v příloze).
   
 2. Mobilní
  Automobilní nebo železniční přeprava nebezpečných látek.
  (označené výstražnou tabulkou s označením toxické látky a bezpečnostní značkou toxická látka).
    Příklad ozančení toxické látky   Příklad bezpečnostní značky toxická látka

   

 

Zásady chování při úniku nebezpečných látek

Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí situace spojené s únikem nebezpečných látek s co nejmenšími následky je dobrá informovanost obyvatelstva o možném riziku a zásadách ochrany a též o způsobech varování.

Těmi jsou především:

 • koncové prvky jednotného systému varování obyvatelstva (elektrické a elektronické sirény)
 • megafony zabudované ve vozidlech Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy a dalších složek Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy
 • hromadné sdělovací prostředky

Při úniku škodlivé látky je zejména nutné dodržovat tyto zásady:

 • kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor; není - li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů!), pokud možno do vyšších pater
 • oznamte situaci na linku 150
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použijte izolepu, mokré textilie...); neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
 • vypnout klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
 • při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
 • chraňte si oči těsnými brýlemi (např. lyžařskými, plaveckými apod.)
 • při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte, sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic

Podrobné pokyny jsou uvedeny v příručce hasičského záchranného sboru "Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných látek" uveřejněné na webových stránkách: http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

 

Mapy znázorňující rozsahy zamoření nebezpečnými látkami

V níže uvedených mapách jsou znázorněny rozsahy zamoření nebezpečnými látkami v případě úniku celého objemu zásobníku najednou (rozsáhlé porušení zásobníku).

Rozsah zasažení při úniku amoniaku ze zásobníku v areálu Zimní stadion ICE CZECH

Rozsah zasažení Počet obyvatel v zasažené oblasti
IDHL – zraňující cca 14500
50% mortalita 0

mapa

 

Rozsah zasažení při úniku chlóru ze zásobníku v areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce

Rozsah zasažení Počet obyvatel v zasažené oblasti
IDHL – zraňující cca 13700
50% mortalita 0

mapa

 

Rozsah zasažení při úniku chlóru ze zásobníku v areálu Vodojem Ládví I

Rozsah zasažení Počet obyvatel v zasažené oblasti
IDHL – zraňující cca 36900
50% mortalita 0

mapa

Související dokumenty