Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje výkon sociálně-právní ochrany dětí, zabývá se náhradní rodinnou péčí a vším co souvisí s řádnou výchovou a ochranou práv nezletilých dětí

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí jsou řešeny mimo jiné tyto typické situace, kdy

-          rodiče dětí zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

-          děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

-          děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu

-          děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců

-          děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

-          děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR http://www.mpsv.cz/cs/7241 lze získat podrobnější  informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Základní zákonné normy k poskytování sociálně-právní ochrany dětí jsou uvedeny na: http://www.mpsv.cz/cs/14304

Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany, zaměstnanci obcí s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-právní ochrany jsou povinni podle zákona o SPO zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – sociálně – právní ochrana dětí

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), datová schránka, státní příslušnost, zaměstnavatel, lékař, podpis, údaje o zdravotním stavu,   číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon

Kategorie subjektů osobních údajů – nezletilé dítě, zákonný zástupce, osoby příbuzné

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, jiné orgány SPOD, PČR, vězeňská služba, Probační a mediační služba, veřejný ochránce práv, zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, zdravotnická a školská zařízení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru