Odbor výstavby a územního rozvoje (OVÚR)

Činnost odboru spočívá ve výkonu státní správy i samosprávy na území správního obvodu Praha 9.
Správní obvod Praha 9 je tvořen územím městské části Praha 9.
Území městské části Praha 9 zahrnuje celé katastrální území (k. ú.) Prosek, téměř celé k. ú. Vysočany a Hrdlořezy, část k. ú. Hloubětín, Libeň a Střížkov a několik parcel k. ú. Malešice.

Viz mapka, nebo mapa on-line (geoportál Praha)

Odbor je orgánem státní správy na úseku výstavby a územního rozhodování (stavebním úřadem) a to v rozsahu daném zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č.55/2000 Sb. Hl. m. Prahy (Statut Hlavního města Prahy) v platném znění.

Odbor vykonává:

  • funkci stavebního úřadu podle stavebního zákona a podle Statutu hl. m. Prahy pro území městské části Praha 9
  • funkci speciálního stavebního úřadu podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění pro místní komunikace na území městské části Praha 9
  • funkci speciálního stavebního úřadu podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) v platném znění pro vodohospodářské stavby na území městské části Praha 9

V oblasti samosprávy odbor zajišťuje podklady pro její činnost.

Stránka s informacemi odboru

 

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – agenda stavebního úřadu

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, email, telefon, podpis, IČO, sídlo

Kategorie subjektů osobních údajů – stavebník; vlastník pozemku nebo stavby; osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno

Kategorie příjemců osobních údajů – Úřad MČ Praha 9, Magistrát hl. m. Prahy, soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, veřejný ochránce práv, úřady práce, dotčené orgány veřejné moci

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – RÚIAN (registr územní identifikace adres a nemovitostí)

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datová schránka, email, telefon, podpis, IČO, sídlo

Kategorie subjektů osobních údajů – stavebník; vlastník pozemku nebo stavby; osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno

Kategorie příjemců osobních údajů – Úřad MČ Praha 9, Magistrát hl. m. Prahy, katastr nemovitostí, soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, veřejný ochránce práv, úřady práce, dotčené orgány veřejné moci

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Kontaktní informace

POŠTOVNÍ ADRESA

Městská část Praha 9, Úřad městské části,
Odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9 - Vysočany 

IČ: 00063894,  DIČ: CZ00063894

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí a středa, 8:00 – 18:00, v době polední přestávky od 12 do 13 hodin je provoz omezen s ohledem na zastupování úředníků.

 

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru