VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Vnitřní oznamovací systém je určen k ohlašování protiprávního jednání, které má znaky trestního činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle § 2 odst. d) zákona o ochraně oznamovatelů. Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Městskou část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Vnitřní oznamovací systém zajišťuje utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a ochranu informací uvedených v oznámení.  Oznamovatel má podle předmětného zákona možnost rovněž podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Oznámení lze podat 

                                  a) písemně - elektronicky nebo v listinné podobě

                                  b) ústně – osobně nebo telefonicky

Oznámení lze podat prostřednictvím emailové adresy: vos@praha9.cz.

Kontaktní údaje po příslušnou osobu: Ing. Leoš Toman, tel.: 283 091 331, v případě nepřítomnosti příslušné osoby je osobou zastupující JUDr. Ivana Hánová, tel.: 283 091 233

Oznamovatel je do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.

Písemné oznámení oznamovatel označí na obálce slovy – Neotvírat, Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Vnitřní oznamovací systém v podmínkách Úřadu městské části Praha 9 blíže specifikuje Nařízení tajemníka č. 6/2023 ze dne 26. 7. 2023.