Etická linka

Etická linka je určena k ohlašování nekorektního, neetického či protiprávního jednání. Etická linka zajišťuje utajení totožnosti oznamující osoby, třetích osob a ochranu informací uvedených v oznámení.  Oznamovatel podnětu prostřednictvím Etické linky má možnost zůstat v anonymitě. Oznamovatel má podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva unie, možnost rovněž podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci. Volba pro prvotní podání mezi Etickou linkou Úřadu městské části Praha 9 nebo externím oznamovacím systémem je na úvaze oznamovatele.

Oznámení lze podat a) písemně - elektronicky nebo v listinné podobě

                                     b) ústně – osobně nebo telefonicky

Oznámení lze podat prostřednictvím emailové adresy: etickalinka@praha9.cz.

Kontaktní údaje po příslušnou osobu: Ing. Leoš Toman, tel.: 283 091 331, v případě nepřítomnosti příslušné osoby je osobou zastupující JUDr. Ivana Hánová, tel.: 283 091 233

Oznamovatel je do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení. Výjimku tvoří případy anonymních podání, u kterých je to z logiky věci vyloučeno.