Oddělení správní

Přestupky

Oddělení správní projednává podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky                         a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, ale i další přestupky podle zvláštních zákonů.

Stížnosti, petice a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor občansko správní (oddělení správní) v souladu s Nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 9 č. 13/2007 ze dne 03.10.2007  přijímá a eviduje stížnosti občanů, které je oprávněn řešit. V záležitostech prošetřování těchto oznámení provádí místní šetření a spolupracuje                        s ostatními organizačními útvary úřadu tak, aby docházelo k objektivním zjištěním ve stanovených lhůtách. Povinností správního orgánu je stěžovatele informovat o  učiněných opatřeních a způsobu vyřízení stížnosti. Lhůta k vyřízení stížnosti je 30 dnů (resp. 60 dnů, pokud je stížnost řešena ve správním řízení dle ust. § 175 správního řádu – stížnosti směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu), přičemž jejím počátkem je den následující po dni, kdy byl podnět doručen správnímu orgánu. Tuto lhůtu lze překročit ve výjimečných případech a stěžovatel o prodloužení musí být uvědomen. Stížnosti                                     a petice se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Petice zdejší odbor (oddělení správní) řeší a eviduje dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Na zdejším oddělení lze také získat informace, které má zdejší úřad povinnost poskytnout občanům v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení

V souvislosti s novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se s účinností od 1. 1. 2016 zpoplatňují žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, a to částkou 100,- Kč za každou osobu, u které se žádá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Poplatek je nutné zaplatit při podání žádosti, a to buď v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 a doklad o zaplacení poplatku přiložit k žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo bankovním převodem na účet č. 19-2000910329/0800, variabilní symbol: 7806000000.

Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi, kterému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, se postupuje                       v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a neužívání objektu v řízení prokázat. Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Důležité informace:

  • Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí.
  • Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti). Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti. V žádosti se uvedou údaje o žadateli a osobě, jíž má být údaj zrušen. Další údaje viz formulář žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.

Oprávněná osoba dokládá:

  • nájemní smlouvu nebo sdělí, zda je vlastníkem objektu nebo bytové jednotky a uvede její číslo
  • rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen
  • ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu
  • u rozvedených manželů rozvodový rozsudek, dohodu o dalším užívání bytu pro dobu po rozvodu
  • u družstev výpis z obchodního rejstříku
  • popř. rozsudek o vyklizení bytu nebo vyrozumění o vyklizení bytu apod.

 

Dále žadatel uvede současnou adresu pobytu osoby, které chce zrušit údaj o trvalém bydlišti, nebo její doručovací adresu anebo oznámí jiný kontakt či údaj, že mu není současná adresa známa.

Doklady, které nelze ověřit správním orgánem ve veřejné databázi, nebo z vlastních zdrojů, se předkládají úředně ověřené.

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů, v případě omluv účastníků řízení z jednání se lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu řízení a vyjádření do protokolu.

Neurčí-li si občan novou adresu trvalého pobytu, je mu přidělena adresa ohlašovny, na které byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – přestupkové řízení

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, doručovací adresa, podpis, telefon, e-mail, datová schránka, číslo občanského průkazu, informace o omezení svéprávnosti, informace o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – účastníci řízení, zákonní zástupci, opatrovníci či osoby oprávněné jednat za účastníka řízení, svědci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, soudy, PČR, orgány státní správy, účastníci řízení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, doručovací adresa, podpis, telefon, e-mail, datová schránka, číslo občanského průkazu,

Kategorie subjektů osobních údajů – účastníci řízení, zákonní zástupci, opatrovníci či osoby oprávněné jednat za účastníka řízení, svědci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, Ministerstvo vnitra ČR,  účastníci řízení, ISEO

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, podpis, telefon, e-mail, datová schránka,

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o informaci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – petice

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, bydliště, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – petenti, členové petičního výboru

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – stížnosti, podněty, oznámení občanů

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, číslo občanského průkazu

Kategorie subjektů osobních údajů – podavatelé stížností, podnětů a oznámení

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru