Jak a kde požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Náležitosti žádosti o poskytnutí informace a postup při jejich vyřizování jsou stanoveny zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a Nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 9 č. 17/2006 ze dne 31. 07. 2006. 

O poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. může požádat každá fyzická i právnická osoba (dále jen “žadatel“). Poskytují se pouze takové informace, které se vztahují k působnosti Úřadu m. č. Praha 9 vymezené mu zvláštními právními předpisy, a to za podmínek stanovených zákonem nebo v rozsahu jeho rozhodovací činnosti o právech a  právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti zákonem jemu svěřené veřejné správy. Informace poskytnuté na základě žádosti se zveřejňují v příslušné části webových stránek Úřadu m. č. Praha 9, a to do 15ti dnů od jejich poskytnutí. Omezení práva na poskytnutí informace stanovuje zákon č. 106/1999 Sb. v čl. 6 a 7. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací. Nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci na ústně podanou žádost za dostačující nebo není-li mu informace poskytnuta, musí podat žádost písemně. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. eviduje oddělení správní odboru občansko správního Úřadu m. č. Praha 9. Příslušný referent oddělení správního předá žádost o poskytnutí informace k vyřízení příslušnému odboru, do jehož kompetence předmět žádosti spadá a zároveň do 3 dnů od doručení žádosti vyrozumí žadatele o zaevidování žádosti. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů od přijetí žádosti o poskytnutí informace či upřesnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. O prodloužení lhůty, včetně uvedení důvodů, které k prodloužení lhůty vedly, je žadatel prokazatelně a včas před uplynutím lhůty, informován.

Pokud povinný subjekt žádosti třeba jen z části nevyhoví, vydá v zákonné lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, resp. odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které povinný subjekt předloží do 15ti dnů ode dne jeho doručení, včetně spisového materiálu, nadřízenému orgánu, který o odvolání rozhodne do 15ti dnů od jeho předložení.  

Žadatel taktéž může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnost lze podat ústně nebo písemně, a to do 30ti dnů ode dne doručení sdělení o zveřejněné informaci nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt musí stížnost předložit nadřízenému orgánu současně se spisovým materiálem do 7mi dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena, pokud stížnosti sám nevyhoví.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě