Vydání občanského průkazu

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz lze vlastnit již od narození. Pokud je občanský průkaz vydán do 15 let věku dítěte, jeho platnost je 5 let.  Jestliže je občanský průkaz vydán v den patnáctých narozenin a později, platnost občanského průkazu je již 10 let.

O vydání občanského průkazu žádá občan osobně (z důvodu pořízení technického fotosnímku přímo v kabince občanských průkazů). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít rovněž osobně (za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz jeho zákonný zástupce).

O vydání občanského průkazu lze požádat až 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího.

Pokud o vydání občanského průkazu požádá občan, který v den podání dovršil sedmdesáti let, bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let.

Předkládané doklady

 • občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní pas - nebo jiným hodnověrným způsobem) 
 • doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí, diplom)

Všechny předkládané doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.

 K vydání prvního občanského průkazu občanu mladšímu 15 let se předkládá:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce 
 • dále je potřeba předložit doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů

O vydání občanského průkazu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem (přítomnost dítěte nutná k pořízení elektronického fotosnímku přímo v kabince vydávání dokladů). Zákonný zástupce rovněž musí převzít vydaný občanský průkaz (po prokázání své totožnosti). 

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz občan předloží:

 • stávající občanský průkaz

K vydání občanského průkazu při změně údaje:

 • stávající občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, úmrtní list manžela, doklad o získání akademického titulu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):

 • občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz - nebo jiným hodnověrným způsobem) 
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu).

Dále je třeba předložit doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, diplom, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí).

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydány pouze s kontaktním elektronickým čipem, občan si zvolí, zda čip při převzetí aktivuje (lze i později). Aktivace vyžaduje zadání identifikačního a deblokačního osobního kódu (4 až 10 číslic). S takto aktivovaným občanským průkazem lze po pořízení čtečky připojené k PC komunikovat s ostatními úřady (viz Portál Občana – www.gov.cz).

Občan může při podání žádosti o vydání OP zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin lze pořídit na Ministerstvu vnitra nebo na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, převzít pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“). Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u Ministerstva vnitra nebo u úřadu, který OP pořizoval.

Dosavadní občanské průkazy bez elektronického čipu zůstávají platné do doby platnosti v nich uvedené.

Správní poplatek:

 • vydání občanského průkazu do 30 dnů náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený                                                                                             Kč  100,--
 • vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů                                      Kč  500,-
 • vydání občanského průkazu do 24 hodin                                                      1 000,-
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let do 30 dnů                Kč  50,-
 • vydání obč. průkazu občanu mladšímu 15 let do 5 pracovních dnů             300,-
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let do 24 hodin             Kč  500,-
 • vydání občanského průkazu po zapsání titulu nebo na vlastní žádost           200,-
 • vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu                          Kč  100,-
 • převzetí OP vydaného do 30 dnů na jiném úřadu než byla podána žádost  Kč  100,-

Občané narození před 1. 1. 1936 mají stále platný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „knížka“ nebo růžová ID karta), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, číslo občanského průkazu, datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, datum skartace občanského průkazu, digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, titul nebo vědecká hodnost občana, datum úmrtí, aktuální bezpečnostní kód v šifrované podobě, záznam o zřízení datové schránky, digitální zpracování podpisu na žádosti, čísla ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, číslo žádosti o vydání občanského průkazu, žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, číslo kontaktního elektronického čipu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresa elektronické pošty.

Přízemí budovy nové radnice; kabinky č. 4 - 6
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@p9.mepnet.cz

 

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě