Vydání cestovního pasu

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.

O cestovní pas lze požádat na všech úřadech obcí s rozšířenou působností bez ohledu místa trvalého pobytu.

Cestovní pas se vydává v územní platnosti do všech států světa a obsahuje biometrické údaje. Platnost cestovního pasu je u osob starších 15 let deset let, u dětí do 15 let pět let.

O cestovní pas s biometrickými údaji žádá:

  • občan starší 15 let (ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být též přítomen zákonný zástupce, pěstoun, poručník, opatrovník, nebo musí žadatel předložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem)  
  • zákonný zástupce spolu s občanem mladším 15 let, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, opatrovník, poručník, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy občana mladšího 15 let nařízená soudem.

K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se u občanů starších 12 let pořizují otisky prstů (na jejich pořízení může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečištění pevnými částicemi).

Občan cestovní pas převezme osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Za občana mladšího 15 let převezme cestovní pas zákonný zástupce (popř. pěstoun – viz výše) – po prokázání své totožnosti.

Držitel cestovního pasu s biometrickými údaji může v případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.    

Předkládané doklady – doklady, kterými se ověřují údaje uvedené občanem v žádosti, například platný občanský průkaz. Občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít například rodný list, doklad o státním občanství, a podobně. Občané mladší 15 let, kteří nepředloží občanský průkaz, musí k vydání cestovního pasu předložit rodný list (originál či úředně ověřenou kopii). Pokud předloží stávající platný cestovní pas, rodný list předkládat nemusí.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin lze pořídit na Ministerstvu vnitra ČR nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, převzít pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u Ministerstva vnitra nebo u úřadu, který cestovní pas pořizoval.

Správní poplatky:

  • vydání cestovního pasu občanu nad 15 let do 30 dnů Kč 600,-
  • vydání cestovního pasu občanu nad 15 let do 5 pracovních dnů Kč 3 000,-
  • vydání cestovního pasu občanu nad 15 let do 24 hodin Kč 6 000,-
  • vydání CP občanu do 15 let do 30 dnů Kč 100,-
  • vydání CP občanu do 15 let do 5 pracovních dnů Kč 1 000,-
  • vydání CP občanu do 15 let do 24 hodin Kč 2 000,-
  • převzetí CP vydaného do 30 dnů na jiném úřadu než byla podána žádost Kč 100,-.

DOPORUČENÍ: Před cestou do zahraničí je dobré ověřit, jakou dobu platnosti pasu po návratu požaduje příslušný stát. Tyto informace stejně jako informace o platných vízech v cestovních dokladech, kterým končí platnost, poskytnou příslušné zastupitelské úřady. 

Dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, pohlaví, rodné číslo, datum a místo narození, státní občanství, rodinný stav, datum uzavření manželství, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, adresa místa trvalého pobytu, digitální zpracování podpisu žadatele, datum úmrtí, číslo a druh vydaného cestovního dokladu, datum vydání a datum převzetí cestovního dokladu, datum skončení cestovního dokladu, označení úřadu, který cestovní doklad vydal, biometrické údaje (tj. zobrazení obličeje a otisky prstů rukou), číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty.

Přízemí budovy nové radnice; kabinky č. 4 - 6 
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@praha9.cz

 

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě