Turín 26. - 27. 3. 2014

Ve dnech 25. – 27. března 2014 se v italském
Turínu uskutečnilo 4. pracovní setkání partnerských měst projektu „City Regions“
(Graz, Halle/Lipsko, Turín, Wroclaw a Praha 9) z pěti zúčastněných zemí s vedením
projektu a se členy Transnational Expert Group.

Během turínského
workshopu byl podán přehled o výsledcích prací na projektu od loňského setkání
v Praze, představeny pilotní projekty jednotlivých měst (za Prahu 9 návrh
Generelu silniční dopravy na Praze 9) a projednány otázky související
s dalším postupem prací na projektu, obsahem a formou finálních výstupů a
přípravou závěrečné konference „City regions“ v Drážďanech.

Druhý den
jednání byl zaměřen na činnost a dosažené výsledky Nadnárodní expertní skupiny.
Byla shrnuta a prodiskutována zjištění k tématu „Spolupráce v rámci
makro-regionálních strategií“. Byly předloženy souhrnné výsledky dotazníkového
šetření k otázkám financování spolupráce urbánních a rurálních částí
metropolitních aglomerací a jejich podpory ze strukturálních fondů EU
v programových obdobích 2006-2013 a 2014-2020. Byly předneseny studie
městských regionů partnerských měst (v případě Prahy cíle a struktura chystané
expertní studie, která by měla být připravena do poloviny června 2014).

V závěru
jednání byl dohodnut další postup s klíčovými termíny, z nich
nejbližší pro Prahu 9 je regionální workshop, jenž by se měl uskutečnit ještě
v měsíci dubnu. Součástí turínského setkání byla i krátká exkurse po
nejvýznamnějších rozvojových projektech realizovaných na turínských
brownfieldech.