Jste zde

Oddělení sociální péče a prevence

Oddělení sociální péče a prevence:

 • V rámci své činnosti zajišťuje všestrannou péči o seniory, o občany zdravotně postižené, společensky nepřizpůsobivé, o občany omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům a o občany vedené v seznamu uchazečů o zaměstnání příslušným úřadem práce, v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci, výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči potřebným občanům.
 • V rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, v souladu se Sociální reformou I. a metodického pokynu MPSV.
 • Vede evidenci klientů a sociální práce včetně Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v souladu s metodickým pokynem MPSV, navazující na z. č. 366/2011 Sb.
 • Předkládá sociální komisi Rady MČ Praha 9 konkrétní návrhy na řešení jednotlivých situací potřebných občanů.
 • Napomáhá při zajišťování ubytování občanům v nepříznivé bytové a sociální situaci a občanům bez domova s trvalým pobytem na Praze 9.
 • V případě potřeby provádí místní sociální šetření s cílem vykonávání činnosti sociální práce
 • Koordinuje plánování sociálních služeb, zajišťuje vyhodnocování efektivity sociálních či souvisejících služeb.
 • Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé.
 • Spolupracuje se všemi státními i nestáními organizacemi, soudy a notářstvím.
 • Zajišťuje výkon opatrovníka ustanoveného soudem o osobu s omezenou svéprávností, zastupuje tyto osoby a provádí všechny činnosti s tím spojené.
 • Vydává označení zvláštních vozidel převážejících osobu tělesně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou a vede jejich evidenci.
 • Zajišťuje agendu Sociálních pohřbů dle § 5 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zajišťuje agendu Zvláštního příjemce u důchodových dávek dle § 10, § 118 z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (přechodné bydliště), datová schránka, číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon, státní příslušnost, podpis, údaje o zdravotním stavu, bankovní spojení, výměry důchodů

Kategorie subjektů osobních údajů – klient - opatrovanec

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, pojišťovny, zdravotnická zařízení, dotčené organizace, státní orgány a soukromé instituce

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – sociální práce na obci

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klienti, osoby příbuzné

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, vězeňská služba, Probační a mediační služba, orgány sociálního zabezpečení, zdravotnická a sociální zařízení, úřady práce

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – sociální pohřby

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon, podpis, rodný list

Kategorie subjektů osobních údajů – osoby příbuzné

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, pohřební služba

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – vydávání parkovacích průkazů

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, kopie průkazů ZTP, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – klient

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9,

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – zvláštní příjemce důchodu

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klient, žadatel

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgány sociálního zabezpečení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – sociální kurátor

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klient

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, vězeňská služba, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, Probační a mediační služba, zdravotnická a sociální zařízení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 18,00 hodin, po předchozí domluvě lze domluvit schůzku i mimo tyto dny.

Odbor sociální, oddělení sociální péče a prevence, 3. patro nové budovy Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Sociální pracovník pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Nemám kde bydlet. Nedaří se mi najít si práci. Mám dluhy. Kdo mi může poradit,...
Nemám kde bydlet. Nedaří se mi najít si práci. Mám dluhy. Kdo mi může poradit,...