Odbor dopravy (OD)

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku dopravy (mimo vozovek MK I. třídy):

 • vydává povolení k záborům na pozemních komunikacích (lešení, výkopy, zařízení staveniště, reklamní zařízení, kulturní a sportovní akce, filmování)
 • vydává povolení ke zřízení a užívání vyhrazených parkovacích stání (ZTP, ZTP-P, firmy)
 • vydává stanovení dopravního značení, včetně blokového čištění
 • vydává souhlas s instalací dopravního značení (účelové komunikace)
 • vydává rozhodnutí o připojení staveb a nemovitostí na pozemní komunikace
 • vydává dodatečná povolení k výkopům z důvodu havárií inženýrských sítí
 • vede správní řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v aktuálním znění, včetně řízení o pokutě
 • vyjadřuje se k přepravním trasám staveništní dopravy (velké stavby)

2. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku dopravy + další činnosti:

 • vydává parkovací karty pro oblast O2 ARÉNY
 • zadává vypracování studií a projektových dokumentací
 • kontroluje dodržování čistoty komunikací, zejména u velkých staveb
 • přijímá podněty na poškození komunikací a předává je vlastníkům komunikací
 • přijímá podněty k MHD a předává je na ROPID
 • přijímá podněty na veřejné osvětlení a předává je správci (opravy)/OMI MHMP (výstavba)
 • spolupracuje s TSK HMP na plánu zimní údržby komunikací

Zpracování osobních údajů

 

Účel zpracování: zvláštní užívání komunikací

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP. 

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé, investoři, zhotovitelé

Kategorie příjemců osobních údajů: TSK hl. m. Prahy, Policie ČR, IZS, DPMP, MHMP (odbor dopravních agend).

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: místní a přechodná úprava provozu na komunikacích

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa trvalého bydliště, nebo adresa sídla společnosti, u výjimek RZ vozidla

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o stanovení místní nebo přechodné úpravy

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, TSK hl. m. Prahy, MHMP (odbor dopravních agend), Eltodo

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: přestupkové řízení

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti)

Kategorie subjektů osobních údajů: přestupci, další dotčené osoby, z moci úřední na základě oznámení Policie ČR nebo Městská policie

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, Městská policie, MHMP, jiné orgány veřejné správy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: závazná stanoviska

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o závazné stanovisko

Kategorie příjemců osobních údajů: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastníci řízení, orgány činné v trestním zřízení

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: připojování pozemních komunikací

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo OP

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o připojení

Kategorie příjemců osobních údajů: účastníci řízení, Policie ČR, TSK hl. m. Prahy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: zóny placeného stání

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, trvalé bydliště (sídlo firmy), datum narození (OČO), SPZ/RZ vozidla, e-mail, úvěrová leasingová smlouva, potvrzení od zaměstnavatele o propůjčení vozidla k soukromým účelům

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé.

Kategorie příjemců osobních údajů: TSK hl. m. Prahy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: smlouvy a objednávky

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa, IČO (DIČ)

Kategorie subjektů osobních údajů: dodavatelé (poskytovatelé) dle smlouvy či objednávky

Kategorie příjemců osobních údajů: nejsou předávány

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: postoupení ve věci

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP, číslo řidičského průkazu, SPZ/RZ vozidla

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů: MHMP, jiný místně příslušný úřad

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: správní řízení

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště

Kategorie subjektů osobních údajů: Žadatelé, účastníci

Kategorie příjemců osobních údajů: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastníci řízení, orgány činné v trestním zřízení

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: místní poplatky

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé, účastníci

Kategorie příjemců: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, oprávněné úřední osoby, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastník řízení, orgány činné v trestním zřízení, subjekty veřejné správy v rámci kontrolní činnosti dle zvláštních právních předpisů

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

Odpovědná osoba

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu