Jste zde

Odbor dopravy (OD)

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku dopravy (mimo vozovek MK I. třídy):

 • vydává povolení k záborům na pozemních komunikacích (lešení, výkopy, zařízení staveniště, reklamní zařízení, kulturní a sportovní akce, filmování)
 • vydává povolení ke zřízení a užívání vyhrazených parkovacích stání (ZTP, ZTP-P, firmy)
 • vydává stanovení dopravního značení, včetně blokového čištění
 • vydává souhlas s instalací dopravního značení (účelové komunikace)
 • vydává rozhodnutí o připojení staveb a nemovitostí na pozemní komunikace
 • vydává dodatečná povolení k výkopům z důvodu havárií inženýrských sítí
 • vede správní řízení podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v aktuálním znění, včetně řízení o pokutě
 • vyjadřuje se k přepravním trasám staveništní dopravy (velké stavby)

2. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku dopravy + další činnosti:

 • vydává parkovací karty pro oblast O2 ARÉNY
 • zadává vypracování studií a projektových dokumentací
 • kontroluje dodržování čistoty komunikací, zejména u velkých staveb
 • přijímá podněty na poškození komunikací a předává je vlastníkům komunikací
 • přijímá podněty k MHD a předává je na ROPID
 • přijímá podněty na veřejné osvětlení a předává je správci (opravy)/OMI MHMP (výstavba)
 • spolupracuje s TSK HMP na plánu zimní údržby komunikací