Útvar interního auditu a kontroly

Útvar interního auditu a kontroly je útvarem zřízeným pro provádění, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti systému finančních kontrol. Působnost útvaru je upravena zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Provádí veřejnosprávní kontrolu podle citovaného zákona u příspěvkových organizací zřízených městskou částí. Dále provádí následnou veřejnosprávní kontrolu ostatních příjemců veřejné finanční kontroly u fyzických a právnických osob mimo organizační strukturu městské části. Navrhuje plán interního auditu a plán následných veřejnosprávních kontrol na příslušný rok a jeho náplň po schválení realizuje. Zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole a po odsouhlasení starostou ji předkládá hl. městu Praze. Provádí mimořádné audity a jiné kontrolní činnosti na základě požadavků vedení městské části.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu