Jak a kdo může podat žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu?

Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi, kterému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, se postupuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a neužívání objektu v řízení prokázat. Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Důležité informace:

Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí.

Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti). Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti. V žádosti se uvedou údaje o žadateli a osobě, jíž má být údaj zrušen. Další údaje viz. formulář žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.

Oprávněná osoba dokládá:

nájemní smlouvu nebo sdělí číslo listu vlastnictví uvedeného ve výpisu z katastru nemovitostí, popř. číslo bytové jednotky, které je uvedeno v katastru nemovitostí,

rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen

ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu

u rozvedených manželů rozvodový rozsudek s doložkou právní moci, dohodu o dalším užívání bytu pro dobu po rozvodu.

u bytových družstev výpis z obchodního rejstříku

popř. rozsudek o vyklizení bytu nebo vyrozumění o vyklizení bytu apod.

 

Dále žadatel uvede současnou adresu pobytu osoby, které chce zrušit údaj o trvalém bydlišti, nebo její doručovací adresu anebo oznámí jiný kontakt či údaj, že mu není současná adresa známa.

Doklady, které nelze ověřit správním orgánem ve veřejné databázi, nebo z vlastních zdrojů, se předkládají úředně ověřené.

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je zpoplatněna 100,- Kč za každou osobu, které se ruší trvalý pobyt. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů, v případě omluv účastníků řízení z jednání se lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu řízení a vyjádření do protokolu.

Neurčí-li si občan novou adresu trvalého pobytu, je mu po nabytí právní moci rozhodnutí        o zrušení údaje o místu trvalého pobytu přidělena adresa ohlašovny úřadu v jehož správním obvodu  byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě