Drážďany 23. - 24. 9. 2014

Ve dnech 23. – 24. září 2014 se v Drážďanech uskutečnily dvě závěrečné akce projektu „City Regions“ – páté pracovní setkání zúčastněných partnerů (5th Transnational Partner Workshop) a závěrečná mezinárodní konference o vztazích městských regionů k jejich zázemí a o evropských makro-regionech (Positioning of Urban Regions in European Strategies). Jako jeden z partnerů se zúčastnila i Městská část Praha 9.

Smyslem pátého workshopu k projektu City Regions, který se uskutečnil 23. 9. na Saském ministerstvu vnitra, bylo zhodnocení pilotních projektů, realizovaných jednotlivými partnerskými městy, příprava závěrečné konference, a domluva o úkolech, které je nutné ještě naplnit, aby mohl být projekt řádně ukončen. V této části setkání partnerů prezentovala Dr. Kvačková výsledky pražského pilotního projektu „Generel silniční dopravy MČ Praha 9“. Konečným termínem, do kdy musí být zpracovány a předány veškeré závěrečné zprávy, je 1. duben 2015.

Mezinárodní konference expertů „Positioning of Urban Regions in European Strategies“, konaná 24. 9. v drážďanském zámku Albrechtsberg, sestávala ze dvou panelových diskusí a úvodních referátů, jejichž tématy byla polycentrická Evropa (výsledky projektu ESPON ET2050), partnerství urbánních a rurálních oblastí a jeho odraz v unijních strategiích a programech a potřeba nadnárodní spolupráce, jak je vnímána německým Svazem hospodářských komor „Labe-Odra“.

První panelové diskuse na téma „Městské regiony a jejich podpora ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2014 – 2020“ se za Prahu zúčastnil Dr. Turba, který představil expertní studii o Pražském metropolitním regionu, problémech ve financování společných projektů města a jeho regionálního zázemí a cestách, jak zlepšit jejich vzájemnou spolupráci. Druhá panelová diskuse hledala odpověď na otázku, zda existují důvody pro vytvoření nové makro-regionální strategie pro oblast Střední Evropy, iniciované některými německými regiony, zejména Saskem. V této části konference vystoupil za Českou republiku Vladimír Bláha z Úřadu vlády ČR, který informoval o českých aktivitách v rámci Strategie EU pro Dunajský makro-region, zvláště v oblasti společné energetické politiky.

Vystoupení všech 3 zástupců České republiky na konferenci lze považovat za velmi úspěšná, stejně jako poster instalovaný na výstavce pilotních projektů, představující Generel silniční dopravy MČ Praha 9.