Vodoprávní úřad

Formuláře žádostí podle vodního zákona

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení (stavební zákon), souhlasů a vyjádření, v souladu s vodním zákonem.

Text vyhlášky a přílohy - formuláře žádostí jsou také na stránkách Ministerstva zemědělství.

Formuláře žádostí (přílohy č. 1 až 25 vyhlášky):

Související dokumenty
Přílohy