Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9,         IČ : 00063894, DIČ : CZ00063894, ID datové schránky : nddbppc je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ) obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje získané od subjektů jsou zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a z důvodů oprávněného nebo veřejného zájmu.

Osobní údaje zpracovávají v rámci ÚMČ Praha 9 jednotlivé odbory ÚMČ Praha 9 dle vymezení svých činností a kompetencí a to cele v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 9.

Subjekt osobních údajů disponuje těmito právy :

  • Právo na přístup
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Při uplatnění práva na přístup subjekt osobních údajů podává žádost o informaci. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodů ochrany osobních údajů subjektu údajů. Žádost lze zaslat datovou zprávou z datové schránky žadatele (subjektu údajů), prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, v listinné podobě, podáním žádosti na podatelně ÚMČ Praha 9 nebo podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem.

ÚMČ Praha 9 uchovává osobní údaje ve stanovených lhůtách, v souladu se zákonem č. 499/2007 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Úřad městské části Praha 9 zpracovává osobní údaje viz informativní stránky jednotlivých odborů.

ÚMČ Praha 9 informuje, že některé oblasti území MČ Praha 9 jsou monitorovány ÚMČ Praha 9 a to za účelem ochrany majetku, zdraví občanů, zajištění pořádku a zamezení vzniku černých skládek.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ivana Hánová

ÚMČ Praha 9

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9

Tel : + 420283091233, +420702009496

hanovai@praha9.cz