Prokazování finanční způsobilosti dopravců

Povinnost prokázat finanční způsobilost budou mít nově i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě. Předmět koncesované živnosti spjaté se silniční motorovou dopravou osobní zůstane beze změny. 

Změna koncese

V souvislosti se začleněním tzv. balíčku mobility do českého právního řádu, se mimo jiné předpokládá také dílčí novela živnostenského zákona. Změna se bude týkat rozšíření předmětu podnikání o kategorii nákladních vozidel převyšujících 2,5 tuny a nepřesahujících 3,5 tuny.

Odkaz na stránky Ministerstva dopravy, kde jsou dostupné informace pro podnikatelskou veřejnost k „Silniční motorové dopravě“ https://www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

Podnikání pouze vozidly do 2,5 tuny


V tomto případě se pro podnikatele od 22. května 2022 nic nezmění. 


Pokud je podnikatel držitelem oprávnění k provozování koncesované živnosti v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a po 21. květnu 2022 bude chtít nadále provozovat mezinárodní silniční dopravu pouze vozidly o hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny, nemusí činit nic dalšího a může bez obav jezdit do zahraničí stejně jako doposud. 

 

Podnikatel provozuje vnitrostátní dopravu vozidly do 3,5 tuny a/nebo mezinárodní dopravu vozidly do 2,5 tuny

 

V tomto případě se pro podnikatele od 21. května 2022 nic nezmění. 


Pokud je podnikatel držitelem oprávnění k provozování koncesované živnosti v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, přičemž po 21. květnu 2022 bude chtít nadále provozovat pouze vnitrostátní silniční dopravu vozidly o hmotnosti nepřesahující 3,5 a/nebo mezinárodní silniční dopravu vozidly o hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny, nemusí činit nic dalšího a může bez obav s těmito vozidly jezdit do zahraničí stejně jako doposud. 

 

Podnikatel provozuje i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny

 

Za situace, že dosud je podnikatel držitelem oprávnění k provozování koncesované živnosti pouze v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, je pro podnikatele s ohledem na novou povinnost zavedenou unijními předpisy plnit zvláštní podmínky pro přístup na mezinárodní trh silniční dopravy a být držitelem tzv. eurolicence a jejích opisů, nejvhodnějším řešením v co největším předstihu před květnem 2022, podat u příslušného živnostenského úřadu žádost o rozšíření předmětu podnikání o rozsah „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. 

Díky tomu bude po udělení tohoto rozsahu podnikání splňovat zvláštní podmínky pro provozování živnosti ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (tzn. podmínku usazení, dobré pověsti, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti) a následně také po nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě, bude oprávněn bez jakýchkoli překážek podnikat jakožto podnikatel v silniční dopravě provozované ve vnitrostátní silniční dopravě vozidly o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, ale také vozidly o hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny, která budou používaná v mezinárodní silniční dopravě nebo při kabotáži. Po novele zákona se předmět podnikání již upraví automaticky, podnikatel nebude již muset na živnostenském úřadě dále nic prokazovat ani o změnu žádat.

 V případě, že podnikatel zvolí uvedený postup, je pro něj nejvhodnější začít řešit, v co možná největším předstihu, splnění především podmínky odborné způsobilosti a následně splnění požadavků na usazení, dobrou pověst a finanční způsobilost.

K žádosti o rozšíření předmětu podnikání podávané na živnostenském úřadě přiloží: 

 1. doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení (viz dále), 
 2. doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla/dodávky po změně rozhodnutí o udělení koncese (viz níže u bodu usazení),  
 3. doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,  
 4. osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci vydáno podle nařízení (ES) č. 1071/2009, a  
 5. pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě. 

 

1. Odborná způsobilost

Podmínku odborné způsobilosti, kterou upravuje čl. 8 nařízení (ES) č. 1071/2009 v návaznosti na § 8a a 8b zákona o silniční dopravě ve spojení s § 8 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, splní, pokud je ve smyslu § 8a zákona o silniční dopravě odborně způsobilý podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce.

 1. Splnění této podmínky se prokazuje živnostenskému úřadu při podání žádosti o rozšíření předmětu podnikání na „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ prostřednictvím osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy.
 2. Osvědčení o odborné způsobilosti vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených v čl. 8 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění, nebo orgán jiného členského státu než České republiky.
 3. Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, nebo (nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky) podle místa obvyklého bydliště žadatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 4. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to testu a případové studie. Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanovuje Ministerstvo dopravy a jsou zveřejněny na webových stránkách Testy (mdcr.cz).

2. Usazení

Podmínku usazení splní podnikatel realizováním požadavků stanovených v čl. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění, tedy pokud:

 1. na území České republiky máte umístěné své sídlo s prostorami, v nichž bude uchovávat originály své klíčové podnikové dokumentace,
 2. bude organizovat činnost svých vozidel (používaných v mezinárodní dopravě) tak, aby se vrátila do vaší provozovny nejpozději osm týdnů poté, co opustila území České republiky,
 3. poté, co získá koncesi (v tomto případě rozšíříte předmět podnikání o dopravu nad 3,5t), budete mít jedno nebo více vozidel (vlastních, nebo na základě smlouvy o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy), která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy České republiky,
 4. bude účinně a nepřetržitě vykonávat administrativní a obchodní činnosti s příslušným vybavením a zařízením, a to v prostorách uvedených v bodě i) a nepřetržitě řídit své činnosti v oblasti dopravy s využitím vozidel uvedených v bodě iii),
 5. bude mít obvykle a pravidelně k dispozici počet vozidel splňujících podmínky stanovené v bodě iii) a počet řidičů, jejichž obvyklou základnou je provozovna v České republice, přiměřený objemu přeprav, které budete vykonávat.

 

3. Dobrá pověst

Dobrou pověst má podnikatel, pokud on, příp. jeho odpovědný zástupce je bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, a dobrou pověst ani jedna z těchto osob neztratila na základě pravomocného rozhodnutí podle § 35a zákona o silniční dopravě. Dobrá pověst se speciálně nedokládá, přezkoumá ji živnostenský úřad ve spolupráci s dopravním úřadem na základě podané žádosti a označení odpovědného zástupce. Podrobněji jsou požadavky dobré pověsti rozvedeny v čl. 6 nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění.
 

4. Finanční způsobilost

Podmínku finanční způsobilosti podnikatel splní, pokud, prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši uvedené níže s tím, že finanční způsobilost se u dodávek prokazuje jen na vozidla, kterými podnikatel provozuje mezinárodní dopravu:
Finanční způsobilost se prokazuje ve výši:

 • 1 800 EUR na první používané vozidlo a 
 • 900 EUR na každé další vozidlo. 

Příslušné podklady, kterými podnikatel prokazuje plnění podmínky finanční způsobilosti, jsou podrobně specifikované v čl. 7 téhož nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění.

5. Eurolicence a opisy

Nejpozději od 21. května 2022 bude podnikatel povinen vybavit dodávky opisem licence Společenství (dále také „opis eurolicence“).
Uvedené tedy znamená, že podnikatel musí být držitelem licence Společenství (dále jen „eurolicence“), neboť jen na jejím základě může provozovat mezinárodní dopravu na území členských států Evropské unie. Musí tedy nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský úřad podle umístění jeho sídla, všechny dodávky, kterými bude provozovat mezinárodní dopravu a pro které bude požadovat vydání opisu eurolicence. Pokud na tato vozidla splňuje finanční způsobilost, bude mu vydána eurolicence a pro každou dodávku i opis eurolicence s tím, že jak na eurolicenci, tak na opisy eurolicence bude vytištěna poznámka „≤ 3,5 t“.

Podnikatel provozuje i mezinárodní dopravu vozidly nad 2,5 tuny

Za situace, že je podnikatel v současné době oprávněn provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a současně v rozsahu předmětu podnikání „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, splňuje podnikatel požadavky pro provozování mezinárodní silniční dopravy dodávkami. Po nabytí účinnosti novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bude rozsah předmětu vašeho podnikání automaticky rozšířen o provozování mezinárodní silniční dopravy dodávkami.   

G POZOR! Pokud od 21. února 2022 provozuje velká vozidla a rovněž dodávky, je jeho povinností na tato vozidla prokazovat finanční způsobilost, a to ve výši 900 EUR na každou dodávku, kterou provozuje mezinárodní dopravu. Vzhledem k ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je jeho povinností prokázat finanční způsobilost na tato vozidla nejpozději do 31. července 2022, resp. po přijetí novely zákona o silniční dopravě do 31. srpna 2022.

G UPOZORNĚNÍ! V případě, že podnikatel v silniční dopravě velkými vozidly ustanovil odpovědným zástupcem osobu, která k vám nemá skutečnou vazbu (typicky se může jednat o smluvní vztah konaný mimo pracovní poměr např. na základě dohody o provedení práce), může tato osoba jako odpovědný zástupce řídit dopravní činnosti maximálně u čtyř různých podnikatelů v silniční dopravě a s vozovým parkem čítajícím celkem nejvýše 50 vozidel, což nově znamená součet všech velkých vozidel, kterými provozuje dopravu, a dodávek, kterými bude provozovat mezinárodní dopravu. S ohledem na počet vozidel, která provozuje, bude tedy možná nutné ustanovit odpovědným zástupcem osobu, která k vám bude mít skutečnou vazbu. Nová osoba odpovědného zástupce se hlásí živnostenskému úřadu, který ji musí schválit (odpovědný zástupce musí mít odbornou způsobilost a dobrou pověst).
 

Eurolicence a opisy 

Pokud podnikatel plní podmínky a je podnikatelem v silniční dopravě provozujícím velká vozidla a dodávky, tak nejpozději od 21. května 2022 bude povinen vybavit též dodávky, kterými bude provozovat mezinárodní dopravu, opisem licence Společenství (dále také „opis eurolicence“).

Uvedené tedy znamená, že musí být držitelem licence Společenství (dále jen„eurolicence“), neboť jen na jejím základě může provozovat mezinárodní dopravu na území členských států Evropské unie, a podnikatel musí nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský úřad podle umístění vašeho sídla, všechny dodávky, kterými bude provozovat mezinárodní dopravu a pro které bude požadovat vydání opisu eurolicence. 

Pokud je již v současné době držitelem eurolicence, pouze požádá dopravní úřad o vydání opisu eurolicence pro každou provozovanou dodávku, kterou bude provozovat mezinárodní dopravu. Opis eurolicence mu pak bude vydán po prokázání finanční způsobilosti pro provozovanou dodávku a po ověření, že jeho odpovědný zástupce splňuje i nadále stanovené podmínky s ohledem na počet provozovaných vozidel. Eurolicence podnikateli zůstane nadále stejná, pouze se na opisy eurolicence požadované pro dodávky nově vytiskne poznámka „≤ 3,5 t“.

Pokud velkými vozidly provozuje pouze vnitrostátní dopravu a držitelem eurolicence prozatím není, požádá dopravní úřad o vydání eurolicence a jejích opisů podle počtu provozovaných vozidel, na která prokázal finanční způsobilost a kterými chce provozovat mezinárodní dopravu. Eurolicence mu bude vydána bez omezení, na opisech eurolicence vydávaných pro dodávky bude uvedeno omezení „≤ 3,5 t“.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly a zároveň dodávkami je povinen prokazovat finanční způsobilost ve výši:

 • 9 000 EUR na první používané velké vozidlo, 
 • 5 000 EUR na každé další používané velké vozidlo a
 • 900 EUR na každou další používanou dodávku.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě