Přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných MČP9

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel/ka dané mateřské školy dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

 

Přijímání dětí do mateřských škol probíhá dle Pravidel pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydaných ředitelkou mateřské školy pro každé zápisy.

Pravidla přijímání dětí do mateřské školy vycházejí z hlavního účelu činnosti mateřské školy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterým je uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9. K naplňování tohoto účelu mateřská škola jako předškolní zařízení zřizované Městskou částí Praha 9 podle uvedeného ustanovení zákona:

  1. napomáhá ke skloubení rodinného a pracovního života občanů Městské části Praha 9,
  2. poskytuje předškolní vzdělávání, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Zápisy do mateřských škol probíhají z kraje kalendářního roku (zpravidla v měsíci únoru) s docházkou dítěte od září daného roku. Zápisy dětí jsou v mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 9 organizovány ve shodných termínech. Termíny zápisů a k tomu potřebné dokumenty (formuláře žádosti, evidenčního listu, Pravidla pro přijímání apod.) zveřejňují ředitelky mateřských škol s dostatečným předstihem v mateřských školách a na svých webových stránkách.

Dále jsou informace zveřejněny na webových stránkách městské části www.praha9.cz a v časopise Devítka.

Při přijímání dětí do mateřských škol nejsou zákonem stanoveny spádové oblasti. Zákonný zástupce si může zvolit pro své dítě mateřskou školu dle svého uvážení.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole, do které chce své dítě umístit. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dosáhnou věku 6 let v období školního roku, do kterého se přednostně přijmou. Docházka do mateřské školy není ze zákona povinná.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které k 31. 8. před zahájením daného školního roku dosáhnou věku nejméně tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity.

Je vyžadován trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína).

Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte
do jimi zvolené MŠ. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole. Registrační číslo vydá ředitelka mateřské školy při odevzdání vyplněné žádosti. Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku v případě, že se uvolní místo v MŠ (např. ukončení docházky dítěte z důvodu stěhování, apod.).

Právní předpis související s předškolním vzděláváním je vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zřizovatelem mateřských škol je Městská část Praha 9. Zřizovatel financuje provoz mateřských škol, opravy a investice. Finanční prostředky na platy jsou poskytování ze státního rozpočtu hlavním městem Prahou, tzn. Magistrátem hl. města Prahy.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě