Přehled přijatých usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí roku 2023
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2023 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2023 o převod 100% podílu MČ P9 na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2022
Poskytnutí finančního daru Czech Para Dance Sport
Poskytnutí dotace SK Praga Vysočany, z.s.
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě urbanistické studie bývalého brownfieldu "ČKD HOWDEN", nově "NOVÉ CENTRUM HARFA", při ulici Lisabonská
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 765 - 774 v ulici Lovosická, Praha 9
Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 543 v k.ú. Prosek z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Prodej pozemku parc.č. 14/3 v k.ú. Hloubětín
Prodej části pozemku parc.č. 599/19 v k.ú. Prosek
Svěření podílů na pozemcích v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Vysočany od Státního statku hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Prahy
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě bytových jednotek v půdním prostoru bytového domu č.p. 707, stojícího na pozemku parc.č. 1088/3 v k.ú. Vysočany, Pod strojírnami 13, Praha 9
Schválení zřizovací listiny ZŠ a MŠ Elektra v ulici Sousedíkova 1044/8, Praha 9
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. Ke Klíčovu a drážnímu tělesu
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem vymezeném územím mezi ul. Poděbradská a říčkou Rokytka
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 5. 9. 2023
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v průběhu I. pol. 2023
Podání žádosti do programu 013 310 - akce "Elektronická požární signalizace pro budovu Domova seniorů Novovysočanská 505/8, Praha 9"
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem při ulici Kolbenova
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9