Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.10.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Litvínovská 600
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Schválení úpravy odpisových plánů ZŠ Litvínovská 500 a Divadla GONG pro rok 2023
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy
Úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Uzavření smluv s Československou obchodní bankou a.s o běžném, termínovaném
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na sport
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek a Střížkov
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek a Střížkov
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 96/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "1183598 Praha 9, Sokolovská, Na Břehu, Staromlýnská" pro spol. Quantcom, a.s.
Výpověď nájmu pozemků parc.č. 182/36, 182/37, 182/38 v k.ú. Prosek, Stavebnímu bytovému družstvu STAVEG, IČO: 00222895
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 304/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "Nová elektropřípojka a umístění PICKUP POINTŮ" pro pana xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9 - Prosek, Cvikovská, Novoborská, obnova kNN" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Souhlas s umístěním sídla spolku PragOclub z.s., IČO: 27050360, na adrese Jablonecká 322/72, Praha 9 Střížkov
Vydání nesouhlasného stanoviska MČ Praha 9 k akci "Nová elektropřípojka a umístění PICKUP POINTŮ" pro xxxx
Povolení splátek úroku z prodlení xxxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s organizací Sociální služby Praha 9, z.ú
Změna Nájemní smlouvy č. 2023/OSM/0027/ONAN o nájmu nebytového prostoru umístěného v 1. patře budovy č.p. 322, ul. Jablonecká č.or. 72, Praha 9, uzavřené dne 27. 02. 2023 mezi MČ Praha 9 a společností Estaplan s.r.o., IČO: 04653009, zastoupené jednatelem Ing. Robertem Fischerem
Vydání souhlasného stanoviska k trvalému záboru části pozemku parc. č. 525 v k.ú. Hrdlořezy za účelem výstavby nesvětelných technologií pro Hlavní město Praha
Změna Nájemní smlouvy č. 2023/OSM/0067/ONAP o nájmu části pozemku parc.č. 510/10, k.ú. Střížkov, Praha 9 o výměře 10,05 m2, uzavřené dne 6. 04. 2023 mezi MČ Praha 9 a společností P.P.Klub Prosek s.r.o., IČO: 10765573, zastoupené jednatelem Jaroslavem Ptáčníkem
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek a souhlasu s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1185/6 v k. ú. Prosek pro spol. PROSEK COURT s.r.o.
Uzavření Dohody o zrušení věcného břemene mezi Městskou částí Praha 9 a Bytovým družstvem Teplická 264,265,266, IČO: 25605135
Uzavření Nájemní smlouvy mezi MČ Praha 9 a xxxxx na pronájem pozemků parc.č. 2110/2 a parc.č. 2110/15 v k.ú. Hloubětín
Stanovení a schválení kapacit, zřízení přípravné třídy a jídelny pro novou školu ZŠ a MŠ Elektra ul. Sousedíkova 1044/8, Praha 9 s účinností od 1. 9. 2024
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ Praha 9 do evidence příspěvkových organizací
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Kytlická a Mateřskou školou Pod Krocínkou
Schválení žádostí o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí Rokytka Challenge 2023, která se uskuteční dne 12.11.2023 na Fitness stezce Rokytka
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad koncertem Bena Cristovao, který se koná dne 10.listopadu 2023 v O2 Aréně na Praze 9
Schválení záměru na podání žádosti o dotaci HMP "Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024", Opatření č. 5 "Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost"
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9