Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.10.2023

Přílohy
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami
Jmenování komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním s názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově Polikliniky Prosek"
Udělení plné moci Ing. arch. Evě Červinkové
Pořízení architektonických studií rozšíření a úprava sportovních ploch pro veřejnost
Jmenování tajemníka Komise rozvoje území RMČ Praha 9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o náhradu výdajů na pohřbení zemřelého
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I ZŠ Novoborská
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ Novoborská z OP VVV na projekt EU Šablony III pro ZŠ Novoborská
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Úprava rozpočtu investičních akcí
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s paní xxxx
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxxx
Změnu Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 2023/OSM/0161/OVYP ze dne 27. 7. 2023 k pozemkům v k.ú. Střížkov, označenou jako Dodatek č. 1, se společností FINEP Prosek bytová 10 k.s., IČO:29016347
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 548/101, o výměře 19,8 m2, ul. Vysočanská č.o. 81, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností KLM Security s.r.o., IČO: 27601005
Uzavření Dohody o udělení souhlasu vlastníka k provedení stavebního záměru "BYTOVÝ DŮM BOHUŠOVICKÁ, Praha 9 - Prosek" mezi MČ Praha 9 a spol. Neocity 9, s.r.o., IČO: 059 04 056
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemku parc.č. 1839/1 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy xxx
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Libeň a k.ú. Vysočany
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/276/2009 ze dne 27.07.2009, mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a Františkem Wanke, IČO: 43074006
Žádost o zábor veřejného prostranství na mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Šluknovská
Stanovení platu ředitele ZŠ Špitálská
Změny ve složení Komise bytové RMČ P9
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Návrh na poskytnutí podpory projektu rekonstrukce hřiště na pozemcích parc.č. 3052/30, 3052/31, 3052/32 a 3052/3 v k.ú. Libeň
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí s The English College in Prague