Nahlížení do matričních knih a sbírky listin

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav). 

Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu.

Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

 
Kdo a za jakých podmínek

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy či sbírky listin:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

 

Jak a kam se obrátit 

Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout.
Jde-li o nahlížení do sbírky listin, která již byla předána matričním úřadem příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu, obrátí se žadatel na tento úřad.

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do které chcete nahlédnout, popř. na který obecní úřad obce s rozšířenou působností či krajský úřad se obrátit ve věci nahlížení do sbírky listin, potřebné informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

 

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

Poplatky a termíny

Poplatky

Při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50,- Kč v hotovosti na matričním úřadu.

Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 50,-Kč v hotovosti na matričním úřadu.  

Vyhledávání v matričních knihách správní poplatek  200,- Kč. Každá další započatá hodina 200,-Kč.

 

Lhůty

Lhůta není stanovena.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě