Nabývání státního občanství ČR

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR

Informace k zákonu č. 186/2013 Sb. 

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství.

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Nová právní úprava nemění nic na tom, že dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič v době narození dítěte státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí Českého státního občanství narozením žádný vliv.

 

Narozením dále nabývá státní občanství České republiky i dítě, které se narodí na území České republiky a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (apatridou), pokud jsou oba rodiče dítěte apatridé a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.

 

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Je upraveno zcela nově.

Ze zákona (automaticky) nabývá státní občanství České republiky dítě, k němuž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud je matka dítěte:

 • občankou členského státu EU nebo
 • občankou Švýcarské konfederace nebo
 • občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo
 • apatridou nebo
 • občankou jiného než shora uvedeného státu a má povolen trvalý pobyt na území České republiky.

 

Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan České republiky.

 

 Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, ke kterému určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, a matka dítěte je cizinka, ale není občankou žádného ze států uvedených v prvním odstavci tohoto bodu ani matka nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, pokud rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.

 

Pokud dítě nenabylo ze zákona (automaticky) určením otcovství státní občanství České republiky, mohou rodiče podat žádost o udělení státního občanství dítěti – viz dále část zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky.

 

Nabývání státního občanství České republiky osvojením

Dítě nabývá státní občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení (adopci), je-li alespoň jeden z osvojitelů dítěte státním občanem České republiky a k osvojení došlo rozhodnutím orgánu České republiky.

 

Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice uznáno podle zákona o mezinárodním právu soukromém příslušným soudem v České republice.

 

Pokud je občanem České republiky osvojena zletilá fyzická osoba, nemá takové osvojení za následek nabytí státního občanství České republiky tímto osvojencem.

 

Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky 

Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. 

 

Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Dítě, které se narodí na území České republiky a na území České republiky se zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu) a které v den svého narození bylo a nadále je apatridou, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o svěření tohoto dítěte do náhradní péče.  

 

Udělení státního občanství České republiky

Nový zákon o státním občanství výslovně stanoví, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.

 

Dále pak nově definuje podmínky pro udělení státního občanství České republiky. Vedle taxativně stanovených podmínek pro udělování státního občanství výslovně stanoví, že státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.

 

Podle nového zákona o státním občanství České republiky osoby žádající o udělení českého státního občanství již nebudou prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství.

Výslovně je stanoveno, že státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty. Za tímto účelem budou k žádosti o udělení státního občanství České republiky, kterou podal žadatel starší 15 let, vyžadována stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky; tato stanoviska se nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované informace. V případě, že některá z uvedených služeb konstatuje, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, bude žádost o udělení státního občanství České republiky zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Bude-li žádost zamítnuta z tohoto důvodu, je takové rozhodnutí vyloučeno z možnosti přezkoumání soudem.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství Ministerstvem vnitra se prodlužuje z 90 dnů na 180 dnů ode dne, kdy byla žádost Ministerstvu vnitra doručena.

 

Zákonné podmínky pro udělení českého státního občanství jsou následující:

 
1) Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě

 • a) po dobu alespoň 5 let,
 • b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo
 • c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.

Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.

 

2) Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v předešlém bodu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.

 

3) Žadatel starší 15 let

 • a) nesmí být pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,
 • b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, musí prokázat, že ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních
  10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, že nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.

Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.

 

4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka. Tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka[1].

 

5) Žadatel musí prokázat základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tato podmínka se podkládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky[1].

 

6) Žadatel v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

 

7) Žadatel musí prokázat výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny, a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti.

 

8) Žadatel na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

 

Zákon o státním občanství dále zakotvuje zákonné důvody, na základě kterých je možné žadatelům některé z výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství prominout.

 

O žádostech o udělení státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu, v Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22 (dále jen „krajský úřad“) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

 

Přechodné ustanovení stanoví, že řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o státním občanství České republiky (tj. nebyla pravomocně ukončena do 31.12.2013), se dokončí podle dosavadních právních předpisů s tím, že pozbytí dosavadního státního občanství se pro udělení státního občanství České republiky nevyžaduje.

 

Nový zákon o státním občanství České republiky umožní zjednodušené udělení státního občanství České republiky fyzické osobě, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Takový žadatel nemusí prokazovat zákonem stanovené podmínky pro udělování státního občanství České republiky, s výjimkou podmínky beztrestnosti. Významný přínos žadatele pro Českou republiku budou potvrzovat příslušné státní orgány, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

 

Zvláštní způsoby udělování státního občanství České republiky

Pokud nedojde k nabytí státního občanství České republiky určením otcovství automaticky (jak je popsáno výše v části nabývání státního občanství určením otcovství), mohou rodiče ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení o určení otcovství, požádat o udělení státního občanství pro dítě.

O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra, které ověří, že určení otcovství státním občanem České republiky nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice. V takovém správním řízení bude Ministerstvo vnitra ověřovat, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství

 • žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu,
 • podílí se na výchově dítěte a
 • plní vyživovací povinnost vůči dítěti.

Dítěti, které se narodí na území České republiky a nenabude narozením státní občanství ani jednoho z rodičů a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.

 

Fyzické osobě starší 3 let nalezené na území České republiky, u níž se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.

 

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nový zákon o státním občanství České republiky umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství fyzické osobě, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině[2], nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Učinění prohlášení bude umožněno rovněž bývalému československému státnímu občanovi, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

 

 • Zjednodušené nabytí státního občanství České republiky bývalým občanem tak již nebude, oproti dosavadní právní úpravě, omezeno na případy, kdy k pozbytí českého resp. československého státního občanství došlo pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990, ale prohlášení tak bude moci učinit i bývalý občan, který státní občanství pozbyl před 25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše).
 • Zákon o státním občanství České republiky na rozdíl od současné právní úpravy neumožňuje bývalému občanovi do prohlášení zahrnout rovněž jeho nezletilé dítě, které nikdy nebylo státním občanem České republiky!

Nový zákon o státním občanství České republiky dále umožní nabýt prohlášením státní občanství České republiky takové fyzické osobě, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. 

Nový zákon o státním občanství České republiky obsahuje speciální ustanovení, které umožňuje prohlášením nabýt české státní občanství rovněž fyzické osobě, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí jednoroční lhůty možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky pro uvedené fyzické osoby zanikne.

 

Nový zákon o státním občanství České republiky nově zakotvuje možnost nabytí státního občanství prohlášením tzv. druhé generaci cizinců žijících na území České republiky. Toto prohlášení bude moci učinit cizinec ve věku 18 až 21 let, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky. Dále bude muset být prokázáno, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Podle přechodného ustanovení uvedeného v zákoně o státním občanství České republiky bude možné ve lhůtě jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015) učinit uvedené prohlášení, i když půjde o cizince staršího 21 let, pokud bude splňovat podmínky uvedené v předchozí větě.

 

Nově umožní zákon o státním občanství České republiky nabýt prohlášením státní občanství České republiky v těch případech, kdy byl fyzické osobě neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud osoba, které byl tento doklad vydán, byla v dobré víře, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. V takovém případě se za den nabytí státního občanství České republiky bude považovat den vydání prvního dokladu fyzické osoby prokazujícího státní občanství České republiky.

 

Prohlášením bude moci nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu), pokud bylo svěřeno do náhradní péče. K přijetí takového prohlášení je příslušné Ministerstvo vnitra.

 

Všechna výše uvedená prohlášení (s výjimkou prohlášení týkajících se dětí svěřených do náhradní péče) budou přijímána krajskými úřady. Prohlášení bude možné učinit i před zastupitelským úřadem České republiky (zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem).

 

Nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení. Dle přechodného ustanovení zakotveného v zákoně o státním občanství České republiky však budou moci oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabýt takto státní občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí této lhůty možnost nabytí státního občanství České republiky podle uvedených ustanovení zanikne.

Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané, kteří na základě vlastní žádosti nabyli cizí občanství, automaticky pozbyli občanství České republiky (pokud nejde o výjimku, která umožňuje i v těchto případech zachování státního občanství České republiky). Pokud tedy po 1.1.2014 nabyde český státní občan cizí státní občanství, tato skutečnost nebude mít žádný dopad na jeho české státní občanství, které mu zůstane zachováno (bude mít občanství dvojí).

 

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky. Toto prohlášení bude vázáno na splnění následujících podmínek ze strany státního občana České republiky;

 • trvale se zdržuje v cizině
 • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
 • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Řízení o prohlášeních o pozbytí státního občanství povedou krajské úřady. Učinit prohlášení bude možné i před zastupitelským úřadem České republiky, který podání (prohlášení) se stanovenými doklady postoupí k vyřízení příslušnému krajskému úřadu. 

 

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 bude nově možné prokazovat státní občanství České republiky nejen občanským průkazem České republiky a cestovním dokladem České republiky ale také osvědčením o státním občanství České republiky, které nesmí být starší než 1 rok a dále listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší než 1 rok.

 

Změna zákona o správních poplatcích

Spolu s nabytím  účinností nového zákona o státním občanství České republiky nabyde účinnosti rovněž změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když dochází ke změně správních poplatků na úseku státního občanství. Nově stanovené správní poplatky na úseku státního občanství budou od 1.1.2014 následující:

 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky azylantovi 500,- Kč, 

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit správní poplatek za udělení státního občanství České republiky v případě zletilé fyzické osoby až na částku 500,- Kč, v případě nezletilé fyzické osoby a azylanta až na částku 100,- Kč.

 • správní poplatek za přijetí prohlášení o státním občanství České republiky 500,- Kč

 

Vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky

Osvědčení, případně potvrzení, o státním občanství České republiky jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření.

V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uvede, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla. 

Kdo a za jakých podmínek

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabyde zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.

O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky. 

Jak a kam se obrátit

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava u magistrátů těchto měst) nebo u matričního úřadu (tj. u obecního úřadu, městského úřadu, v územně členěných statutárních městech u úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části, pro územní vojenské újezdy u újezdního úřadu, určeného podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR. Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině. 

Co musíte předložit

Při podání žádosti o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky je nezbytné vyplnit předepsané tiskopisy včetně vlastní žádosti a předložit:

 • doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná
 • matriční doklady - rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (je-li žádost podávána za osobu zemřelou)
 • předchozí doklady o státním občanství
 • domovský list, má-li jej žadatel k dispozici
 • případně další doklady, kterými lze prokázat státní občanství.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

 

Formuláře

Předepsaný tiskopis – dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR, je k dispozici ke stažení v sekci „Formuláře“ odboru občansko správního". Další předepsané tiskopisy k podání žádosti a dále dotazník k žádosti o zjištění státního občanství a vydání osvědčení, prohlášení o státním občanství ČR, žádost o vydání potvrzení o neexistenci podané žádosti o udělení státního občanství ČR a další, obdrží žadatel u úřadu příslušného k podání žádosti. 

 

Poplatky a termíny

Poplatky

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100,- Kč; platba se uskutečňuje v hotovosti při předání osvědčení nebo potvrzení. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.

 

Lhůty pro vyřízení

Maximálně 60 dnů od podání žádosti.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě