Jak získat živnostenské oprávnění?

Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, které jsou řemeslné, vázané a živnost volná), nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Splnění všeobecných podmínek:

 • věk 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Rozhodující je určení předmětu živnostenského podnikání (viz odkaz na přílohy živnostenského zákona), neboť jeho vymezení má zásadní význam pro specifikaci živnosti a v návaznosti na to pro určení, zda bude vyžadováno i splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, tj. odborné nebo jiné způsobilosti, která je stanovena živnostenským zákonem.

Rozdělení živností určuje zákon č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

 

Co s sebou na živnostenský úřad ?

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží:

 • je-li občanem jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných doklad prokazující odbornou způsobilost,
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k místu podnikání, liší-li se od bydliště,
 • ustanovuje-li odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, doklady o jeho odborné způsobilosti, jestliže je zákon požaduje; u odpovědného zástupce, který je státním příslušníkem jiného členského státu EU než ČR, doklady prokazující bezúhonnost jaké jsou stanoveny pro podnikatele z těchto států,
 • je – li zahraniční osobou, která má povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • doklad o zaplacení správního poplatku,
 • pokud na území ČR zřizuje organizační složku podniku, dokládá rovněž doklad prokazující, že má podnik mimo území ČR a doklady o jeho provozování.

Právnická osoba k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojuje tyto doklady:

 • je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než ČR, obdobný doklad o bezúhonnosti jako je stanoven pro podnikatele z těchto států,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce – u živností u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 • zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka podniku na území ČR byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraniční,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, nebo prostor, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, případně prohlášení osoby oprávněné s nimi nakládat, že s umístěním souhlasí,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
 • doklad o provozování podniku v zahraniční.

 

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.

Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v § 21 a § 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu , maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a jedním rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.

Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou.

Doklady prokázání odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky živnostenského odboru.

K provozování živnosti volné se prokazování odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje.

(zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položka 24)

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě