Co s sebou na živnostenský úřad?

Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží:

 • je-li občanem jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trest nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných doklad prokazující odbornou způsobilost,
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k místu podnikání, liší-li se od bydliště,
 • ustanovuje-li odpovědného zástupce, prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, doklady o jeho odborné způsobilosti, jestliže je zákon požaduje; u odpovědného zástupce, který je státním příslušníkem jiného členského státu EU než ČR, doklady prokazující bezúhonnost jaké jsou stanoveny pro podnikatele z těchto států,
 • je – li zahraniční osobou, která má povinnost mít pro pobyt na území ČR povolení, musí doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu
 • doklad o zaplacení správního poplatku,

Právnická osoba k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojuje tyto doklady:

 • je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie než ČR, obdobný doklad o bezúhonnosti jako je stanoven pro podnikatele z těchto států,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce – u živností u živností ohlašovacích řemeslných, vázaných a živností koncesovaných,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, případně prohlášení osoby oprávněné s nimi nakládat, že s umístěním souhlasí,
 • doklad o zaplacení správního poplatku,

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.

Živnosti řemeslné

Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v § 21 a § 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu, maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a jedním rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.

Vázané živnosti

Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou.

Doklady prokázání odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky odboru živnostenského.

K provozování živnosti volné se prokazování odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě