Zasklení lodžie

Informace k zasklívání lodžií

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů sděluje,

že podle § 103 odst. 1 písm. d stavebního zákona nevyžaduje pro zasklení lodžie ani stavební povolení ani ohlášení, budou-li splněny všechny následující podmínky:

  1. Zasklení lodžie bude provedeno zasklívacím systémem bez svislých rámů, (který má v ploše lodžie pouze sklo a event. průsvitné bezbarvé těsnění).
  2. Zasklení lodžie bude provedeno zasklívacím systémem s platným ověřením (certifikátem) podle zvláštních předpisů (§ 156 odst. 2 stavebního zákona, zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění).
  3. Zasklení lodžie bude provedeno zasklívacím systémem s platným kladným stanoviskem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, nebo Hasičského záchranného sboru České republiky.
  4. Výplň zábradlí bude provedena z nehořlavého netříštivého materiálu.
  5. Žadatel si opatří písemný souhlas vlastníka domu a pokud není vlastníkem bytu, také písemný souhlas vlastníka bytu.

Stavební úřad upozorňuje, že se jedná o práce prováděné ve společné části domu.

Pro zasklení balkonu je nutno požádat o stavební povolení.

Zasklení lodžií jiným než bezrámovým systémem (rámovým systémem, okny a pod.) lze provést pouze jednotným způsobem v rámci celé fasády domu a je nutno požádat o stavební povolení.

(Lodžie je "výklenek", prostor zapuštěný do domu vzhledem k fasádě, balkon vyčnívá před úrovní fasády.)

Pro podrobnější informace se obraťte na příslušného úředníka podle vymezení jeho působnosti.
Územní působnost
Telefonní seznam odboru

Přílohy