Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1.mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.1.2017

r-17-001-us.pdf
Stanovisko MČ Praha 9 k záměru "Terminál Malešice" pro účely zahájeného zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění