Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ P9 ze dne 5.3.2018

r-18-104-us.pdf
Změna Smlouvy o právu provést stavbu č. 2016/OSM/1021/OPPS ze dne 6.1.2017 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností EDIFICE Krejcárek, s.r.o.
r-18-104-p1.pdf
Příloha č. 1
r-18-104-p2.pdf
Příloha č. 2
r-18-105-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 2063/1, parc.č 1472/4 a parc.č. 1397/4 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "OBVODOVÁ (a okolí) – obnova stávajícího kVN" pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. Elektro HC, s.r.o.
r-18-105-p1.pdf
Příloha č. 1
r-18-105-p2.pdf
Příloha č. 2
r-18-106-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „KOMUNIKACE POD HARFOU" mezi MČ Praha 9 a společností CENTRAL GROUP Poděbradská s.r.o.
r-18-106-p1.pdf
Příloha
r-18-107-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě čp. 650, ul. Kolbenova 22, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a spol. Řezaná s.r.o
r-18-107-p1.docx
Příloha
r-18-108-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 4/18 ze dne 9.1.2018, uzavření dohody o splátkách dluhu a uzavření notářského zápisu se společností HS Food-services, s.r.o.
_processed_r-18-109-us.pdf
Skončení nájmu bytu dohodou
_processed_r-18-110-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1. měsíc nájemního vztahu bez služeb
_processed_r-18-111-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu, udělení plné moci k podání žádosti k soudu o ustanovení opatrovníka pro doručení výpovědi, podání žaloby na uhrazení dlužné částky, udělení plné moci k podání žaloby na uhrazení dlužné částky
_processed_r-18-112-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu
r-18-113-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 7. ročníkem Letní scény Harfa
r-18-114-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 4. ročníkem festivalu Open House Praha 2018
r-18-115-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-18-116-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad taneční soutěží DanceTime Cup 2018
_processed_r-18-117-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, uzavření dohod o přistoupení k dluhům a skončení nájmu bytu dohodou
r-18-118-us.pdf
Změna Smlouvy o advokátní úschově č. 2018/OSM/0025/DUSC ze dne 22.2.2018 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ P9, OC 9 s.r.o., TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o. a Bazcom, a.s.
r-18-118-p1.pdf
Příloha