Jste zde

Metropolitní plán - AKTUÁLNĚ

Metropolitní plán

Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), v jehož rámci zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu.

V pondělí 16. dubna 2018 byla zveřejněna finální verze návrhu Metropolitního plánu určená k projednání podle stavebního zákona.

Metropolitní plán pro veřejnost

Představení návrhu MPP pro veřejnost s následnou diskusí bude i nadále probíhat v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 57, Praha2. Termíny konání jsou: 23. května, 13. června a 28. června vždy od 19:00. Další termíny budou doplněny. Více o možnostech seznámení se s MPP najdete ZDE.

Mobil infostánek putující v květnu a červnu po městských částech: 2. 5. - 28. 6. Svou cestu začne ve středu 2. května na křižovatce Anděl. Během dvou měsíců navštíví celkem sedmnáct míst v různých městských částech. Na každém místě se zdrží vždy dva pracovní dny. Pracovníci IPR Praha budou připraveni vysvětlovat plán na místě, se zaměřením na problémy konkrétních lokalit. Na Městské části Praha 9 bude ve dnech 16. a 17.5 kontejner umístěna u Billa Prosek. Informační tour kontejneru - harmonogram

 Výstava o Metropolitním plánu v CAMPu - 27. 4. - 31. 7. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do začátku června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (UZR MHMP). Od počátku června do 27. července pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den. Veřejnost i zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu přijít a diskutovat konkrétní i obecná témata s odborníky,

Tištěná informační brožura Návrh Metropolitního plánu - Otázky a odpovědi pro první kolo veřejného projednání vydaná HMP v nákladu 15 000 tisíc výtisků (s možností dotisku) nebo na odkaze ZDE.

 

Jak se zapojit do procesu projednání?

V současné době běží čas na prostudování finální verze návrhu Metropolitního plánu a přípravu připomínek, která je umístěna v následujícím odkaze Prohlížení výkresů Metropolitního plánu. Společné jednání o návrhu se bude konat dne 27. 6. 2018. Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. Sousední obce, městské části hl. m. Prahy a občané budou moct ve stejné lhůtě uplatnit připomínky.

Občané Prahy 9 mají možnost do 20. června vyjádřit svůj názor na Metropolitní plán, a zaslat připomínky na adresu horejsk@praha9.cz, tato vyjádření budou sloužit jako podnět pro následné projednání Metropolitního plánu samosprávou městské části Praha 9.

Pokud nestihnete připomínky adresovat do 20. června z důvodu časového vytížení, můžete tak učinit napřímo do 30 dnů od 27.6.2018 přes stránky Magistrátu hl. m. Prahy ZDE.

Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (např. k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či stávající vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (např. k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.)

Pro každou lokalitu je vypracován závazný krycí list, který souhrnně zobrazuje soubor podrobnějších regulací. V seznamu si vyberte svoji lokalitu kliknutím na její název. Pokud nevíte, kterou lokalitu vybrat, najděte si ji na hlavním výkrese Metropolitního plánu.

Jak číst Metropolitní plán?

Metropolitní plán je složitý dokument, zcela odlišný od stávajícího územního plánu hl. m. Prahy. Pokud chcete zjistit, co může a nemůže vzniknout v okolí vašeho bydliště, je nutné Metropolitnímu plánu a jeho regulacím porozumět.

Pro rychlou pomoc je pro Vás připraven podrobnější návod jak číst Metropolitní plán, se kterým se můžete seznámit zde nebo můžete zhlédnout instruktážní video. Metropolitního plánu z dílny IPR Praha (pozn. instruktážní video i schéma regulace vzniklo pro verzi 2. 2., základní principy jsou však shodné s verzí 3.3).

Pokud Vám přijde video a odkazy nesrozumitelné, tak pro ulehčení uvádíme základní pojmy níže: 

Základní jednotkou Metropolitního plánu je lokalita. Každá lokalita je očíslována, pojmenována a vymezena tak, aby se s ní mohl každý obyvatel identifikovat. Je to například Vysočany, Kolbenova, atd. Pro každou lokalitu je stanoven cílový charakter, kterým se rozumí celková regulace území lokality navržená v Metropolitním plánu, a to stanovením čtyř základních vlastností lokality:

 • Zastavitelnost (Z/N) – regulace podle zastavitelnosti/nezastavitelnosti
 • Typ struktury (01-20) – regulace podle typu struktury, vymezeno 20 typů struktur (např. bloková, vesnická, modernistická struktura v zastavitelném území či zemědělsko-rybniční krajina, krajina výrazných vrchů v nezastavitelném území)
 • Využití lokality (O/R/P/K) – regulace podle předpokládaného způsobu využití - obytný, rekreační, produkční a přírodní 
 • Stabilita lokality (S/T/R) – regulace podle míry stability - stabilizovaná, transformační, rozvojová

Uvedené regulativy vázané na celou lokalitu jsou doplněny regulativy vázanými na plochu:

 • Stabilita plochy – míra stability v detailu jednotlivých ploch – stabilizované, transformační, rozvojové
 • Plochy struktury (plochy podrobnějšího členění) – ulice, náměstí, parky, otevřená krajina jako nezastavitelné plochy x stavební bloky jako zastavitelné plochy
 • Výšková regulace - území Prahy pokryto rastrem 100x100m, uprostřed každého čtverce je číslo vyjadřující úroveň podlažnosti, tzn. maximální počet povolených nadzemních podlaží budov po hlavní římsu v dané ploše

Poslední vrstvou Metropolitního plánu je systém městské infrastruktury:

 • Dopravní infrastruktura – komunikační systém, veřejná doprava, bezmotorová doprava …
 • Krajinná infrastruktura – biocentra a biokoridory
 • Technická infrastruktura – protipovodňová ochrana, zásobování teplem …
 • Infrastruktura veřejné vybavenosti – rekreační, občanská a komerční vybavenost regulovaná plochou nebo pomocí bodu, či procenta