Jste zde

Servis volených orgánů

Oddělení je rozděleno na dva úseky, úsek „sekretariátu“, který zajišťuje kompletní servis pro uvolněné členy zastupitelstva, resp. starostu, místostarosty a uvolněné radní a tajemníka úřadu. Dalším úsekem je „servis RMČ a ZMČ“, které kompletně zajišťuje veškerý servis ohledně rady a zastupitelstva, tzn. jejich přípravu, průběh a výstupy z jednání. Jsou zde zpracovávána a evidována usnesení z jednání rady a zastupitelstva, zápisy a kompletovány veškeré podkladové materiály k těmto jednáním. Rovněž je zde vedena evidence komisí RMČ a výborů ZMČ