Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelku Mateřské školy Juárezova, Praha 6 - Bubeneč

Rada městské části Praha 6 vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Juárezova
se sídlem Českomalínská 1037/24, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

s předpokládaným jmenováním od 1. srpna 2021.


Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
MŠ: plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1
a § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů); délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících…; znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2
nebo odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…; odborná
kvalifikovanost podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících…
aorganizační a řídící schopnosti.


K podepsané přihlášce uchazeč/uchazečka přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším
vícesemestrálním vzdělávání); doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe
potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení; podepsaný
strukturovaný životopis; podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran
normostrany formátu A4); výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce); originál lékařského
potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců);
u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 4 odst. 3
zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech… ve znění pozdějších předpisů a ověřenou kopii
dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné
kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.


Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky
uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím
držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23,
160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději
do 10.05.2021 včetně. Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz MŠ Juárezova,
neotevírat“.
Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 2293/21 ze dne 09.03.2021.

Přílohy