Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelku Masarykovy Základní školy, Praha 9 - Újezd nad Lesy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
Staroklánovická 260
Praha 9 – Újezd nad Lesy


OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Rada městské části Praha 21 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, 190 16, IČO:47608579
s předpokládaným nástupem 01.08.2021


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
- příslušné vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- odborná kvalifikace a příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících
- plná způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost českého jazyka


Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky
- znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě
- odborné, řídící a organizační schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou
- ekonomické znalosti
- osobnost, která bude stát za svým týmem pedagogů
- zajištění bezpečného prostředí pro děti i zaměstnance školy


K přihlášce přiložte:
- přihlášku do výběrového řízení
- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících
- strukturovaný životopis
- vize a koncepce dalšího rozvoje školy na 2-3 roky (maximálně 2 strany A4)
- reference předcházejícího zaměstnavatele (včetně kontaktních osob). Pokud bylo zaměstnavatelů více, tak reference alespoň dvou zaměstnavatelů (včetně kontaktních osob)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR
Výše uvedené písemnosti lze nahradit ověřenými kopiemi.


Nabízíme:
- podporu zřizovatele
- služební byt


Charakterisktika školy: Masarykova základní škola leží v obci Praha 9 -Újezd nad Lesy v nejvýchodnější
městské části Prahy. Úplná základní škola s I. a II.stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených
objektech Staroklánovická 230 a Polesná 1690 s celkovou kapacitou 1 150 žáků.
Přihlášku s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS –
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, POLESNÁ 1690, PRAHA 9 -ÚJEZD NAD LESY“ a „NEOTVÍRAT“ musí
být doručena tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 5. 2021 do 17 h.
Přihlášky je možné doručit osobně do podatelny Úřadu Městské části Praha 21, Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16, datovou schránkou ID: bz3bbxj nebo poštou.
Případné dotazy na telefonu 281 012 948 , 733 653 594 – Bc. Markéta Slavíková, vedoucí odboru
školství a kultury, e-mail: marketa.slavikova@praha21.cz
Neúplné a pozdě došlé přihlášky budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.
Datum konkursu bude jednostranně stanoveno vyhlašovatelem.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Další informace naleznete na www.zspolesna.cz a www.praha21.cz.

V Praze dne:

Milan Samec
starosta MČ Praha 21

Přílohy