Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 22. 9. 2020

z-20-055-us.pdf
Rozšíření zón placeného stání do oblastí Prosek, Střížkov, Krocínka, Nové Vysočany a Poděbradská
z-20-056-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za I. pol. 2020
z-20-057-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v I. pol. 2020
z-20-058-us.pdf
Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek, a.s
z-20-059-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na projekty související s naplňováním cílů hl.m.Prahy v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu
z-20-060-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na akce Cyklostezka Hrdlořezy - I. a II. Etapa
z-20-061-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-062-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě č.p. 1872, ulice K Moravině, k.ú. Libeň, Praha 9
z-20-063-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě č.p. 292, ulice Mlékárenská, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-064-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě č.p. 297, ulice Na Břehu, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-065-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-066-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů a schválení kupní ceny
z-20-067-us_redigovano.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům
z-20-068-us_redigovano.pdf
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek
z-20-069-us_redigovano.pdf
Prodej části pozemku parc. č. 94/1, k. ú. Hrdlořezy
z-20-070-us.pdf
Prodej pozemku parc.č. 69/2, včetně budovy bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, která je součástí tohoto pozemku, vše v k.ú. Vysočany
z-20-071-us.pdf
Odkoupení pozemku parc. č. 1157/84 v k. ú. Vysočany
z-20-072-us.pdf
Odkoupení pozemku parc. č. 1159/4 v k.ú. Vysočany
z-20-073-us.pdf
Odkoupení pozemků 1157/62, 1157/63, 1157/75, 1159/44 a 1159/45 v k. ú. Vysočany
z-20-074-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
z-20-075-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-20-076-us.pdf
Záměr nabytí části pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
z-20-077-us_redigovano.pdf
Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
z-20-078-us.pdf
Záměr směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. a MČ P9
z-20-079-us_redigovano.pdf
Záměr nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Vysočany do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ P9
z-20-080-us.pdf
Souhlas ZMČ P9 s pracovně právním vztahem členů ZMČ
z-20-081-us.pdf
Uzavření Dohody o spolupráci k poskytování služeb jednotky požární ochrany MČ Praha 19 pro potřeby MČ Praha 9
z-20-082-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 8. 9. 2020
z-20-083-us.pdf
Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9
z-20-084-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_web.txt