Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 2.4.2019

r-19-137-us.pdf
Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2018 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-19-138-us.pdf
Převod finančních prostředků v rámci fondů Mateřské školy Veltruská
r-19-139-us.pdf
Zajištění průběhu voleb do Evropského Parlamentu
r-19-140-us.pdf
Schválení podpory pro handicapované sportovce
r-19-141-us.pdf
Schválení žádosti o odložení vyúčtování dotace
r-19-142-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení Kultury, mládeže a tělovýchovy
r-19-143-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt Europe for Citizens: H2O Water Resources
r-19-144-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o investiční dotaci na akci MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon
r-19-145-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2019
r-19-146-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ P9 r. 2019 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.7.2018 do 31.12.2018
r-19-147-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 357/8 o výměře cca 1923 m2 v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Spartak Hrdlořezy, z.s.
_processed_r-19-148-us.pdf
Uzavření změny Smlouvy o výkonu funkce likvidátora ze dne 24.6.1999 Dodatkem č.4
_processed_r-19-149-us.pdf
Schválení Dohody o narovnání
_processed_r-19-150-us.pdf
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k této žalobě
_processed_r-19-151-us.pdf
Individuální stanovení kupní ceny bytu
_processed_r-19-152-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu
r-19-153-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 1092/3, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 650 na adrese Kolbenova, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-154-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 564/101 v 1. NP domu čp. 564, ulice Vysočanská č. or. 57, Praha 9, k.ú. Prosek
r-19-155-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 2510/2 a parc.č. 2511/1 vše v k.ú. Hloubětín pro spol. T-Mobile Czech Republic a.s zast. spol. Projekting s.r.o.
_processed_r-19-156-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany pro spol. Dial Telecom, a.s. zast. spol. S com s.r.o. zast. paní Jiřinou Tomanovou
_processed_r-19-157-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-19-158-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-159-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a spol. TZ Reality s.r.o.
_processed_r-19-160-us.pdf
Schválení zaslání písemné výzvy k podpisu Dodatku č.4, v případě neuzavření dodatku schválení podání výpovědi ze Smlouvy o nájmu č. 53/96 ze dne 31.11.1996
r-19-161-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Drahobejlova č.p. 953 v k.ú.Libeň
r-19-162-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na realizaci VZ "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon F"
r-19-163-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 799/18 ze dne 17.12.2018 a ke schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292 v k.ú. Vysočany
r-19-164-us.pdf
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
r-19-165-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o.
_processed_r-19-166-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad charitativní akcí Rokytka Charity Challenge, která se uskuteční 15.9.2019 na Fitness stezce Rokytka
_processed_r-19-167-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad pátým ročníkem festivalu Open House Praha 2019, který se v Praze uskuteční 18. a 19.května 2019
r-19-168-us.pdf
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
r-19-169-us.pdf
Schválení návrhu na pojmenování veřejného prostranství (ulice) MČ P9
_processed_r-19-170-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při pořádání Farmářských trhů
r-19-171-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0091/DDIL, uzavřené s OK Stavby s.r.o.
r-19-172-us.pdf
Změna Smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0552/DDIL "MŠ U Vysočanského pivovaru - spojovací krček" - uzavření dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou Z+D stavební společnost, spol. s r.o.
r-19-173-us.pdf
Jmenování předsedkyně Komise školské RMČ P9
r-19-174-us.pdf
Schválení kulturních, sportovních a společenských akcí Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na rok 2019
r-19-175-us.pdf
Svolání 4. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání