Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.3.2020

r-20-112-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku
r-20-113-us.pdf
Termínovaný účet u Komerční banky, a.s.
r-20-114-us.pdf
Uvolnění finančních prostředků na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
r-20-115-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT
r-20-116-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2020
r-20-117-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - ZŠ Novoborská
r-20-118-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II - MŠ Kovářská
r-20-119-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities
r-20-120-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity
r-20-121-us.pdf
Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2019 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-20-122-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
r-20-123-us.pdf
Návrh smlouvy se společností Grant Thornton Advisory s.r.o. a MČ Praha 9 ve věci poskytování poradenských služeb pro občany Prahy 9 v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem a jeho následky
_processed_r-20-124-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, uzavření nájmu bytu a skončení nájmu bytu
r-20-125-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a spol. TZ Reality s.r.o.
_processed_r-20-126-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek
r-20-127-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0523/ONAN ze dne 9.9.2015, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a spol. DaniDarx, s.r.o.
_processed_r-20-128-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-20-129-us.pdf
Převod vlastnictví by.jednotek v byt. domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů
r-20-130-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k stavbě "Revitalizace bytového domu na adrese Náměstí Na Balabence1439/1, Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace z 11/2019 zpracované spol. PROFIREVIT s.r.o.,Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno
r-20-131-us.pdf
Zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu č. OSM/123/2007 na pronájem pozemku parc. č. 1915/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, a části pozemku parc. č. 1915/1 v k. ú. Vysočany a uzavření změny smlouvy Dodatkem č.1 k nájemní smlouvě č. OSM/123/2007 na pronájem výše uvedených pozemků mezi MČ Praha 9 a spol. HMR system, s.r.o.
_processed_r-20-132-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemků parc. č. 368, 370 v k. ú. Hrdlořezy, se stavbou RD na sousedních pozemcích parc. č. 371 a 372 v k. ú. Hrdlořezy, dle dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované v 10/2019
r-20-133-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity v Základní škole a Mateřské škole na Balabence
r-20-134-us.pdf
Úprava Jednacího řádu RMČ P9
_processed_r-20-135-us.pdf
Změny ve složení komisí RMČ P9
r-20-136-us.pdf
Schválení žádosti o prodloužení lhůty vyúčtování dotačních programů Sport 2019 a doplnění chybějících náležitostí v programu " Dotační programy - sport 2019" a to o náležitostí dané zákonem
r-20-137-us.pdf
Zrušení termínu konání 9. zasedání ZMČ Praha 9
r-20-138-us.pdf
Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v nebytových prostorech a na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 12. března 2020 publikovaným pod č. 69/2020 Sb.) a se zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením vlády ze dne 14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a dalšími navazujícími usneseními s tímto opatřením souvisejícími)
r-20-139-us.pdf
Přijetí mimořádných opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky schválený Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 uveřejněným pod č. 69/2020 Sb. a zákazem volného pohybu osob na základě usnesení Vlády České republiky č. 85/2020 Sb. ze dne 15. 3. 2020