Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.3.2019

r-19-103-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
r-19-104-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
r-19-105-us.pdf
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru výstavby a územního rozvoje
r-19-106-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka
r-19-107-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace na projekty schválené v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-19-108-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelovou dotaci na údržbu plastik
r-19-109-us.pdf
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2019
r-19-110-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
r-19-111-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy z předchozích let k využití v r. 2019
r-19-112-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1088/5 v k.ú. Vysočany pro SVJ Nemocniční 781, Praha 9 zast. spol. ENGINEERS CZ s.r.o.
_processed_r-19-113-us.pdf
Povolení splátek dluhu na nájemném a úroku z prodlení
_processed_r-19-114-us.pdf
Prominutí zbytku poplatku z prodlení, podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě
_processed_r-19-115-us.pdf
Informace o splnění podmínek, prodloužení nájmu bytu a uzavření změny smlouvy - dodatku
_processed_r-19-116-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/409/2010 na pronájem NJ č.1413/105 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9, uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je oznámení o zrušení registrace plátce DPH
r-19-117-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 356-357 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov
r-19-118-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 358-359 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov
r-19-119-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemků parc.č. 1775 a parc. č. 2081, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti SUDOP PRAHA a.s.
_processed_r-19-120-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemku parc.č. 2527/7 v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-19-121-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností Garáže Lovosická, s.r.o. na správu nebytových jednotek
r-19-122-us.pdf
Uzavření pachtovních smluv za účelem zajištění správy a provozování parkovišť a ukončení smluv o výpůjčce pozemků se společností Garáže Lovosická, s.r.o., se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 27169561
r-19-123-us.pdf
Uzavření dohod o postoupení smluv a dodatků ke smlouvám mezi MČ Praha 9, spolkem Tělovýchovná jednota Praga, z.s. a spolkem "SK Praga Vysočany, z.s."
_processed_r-19-124-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 689/17 ze dne 11.12.2017 v rámci žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1589/3, parc. č. 1589/4 a parc. č. 1589/5 vše v k.ú. Vysočany, ve vlasnictví hl. m. Prahy
r-19-125-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami č.p. 771 v k.ú.Vysočany
r-19-126-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení a stavebním úpravám objektu Jablonecká čp. 360-361 Praha 9-Střížkov a zábor pro provádění stavby na pozemku parc. č. 500/11, k. ú. Střížkov
_processed_r-19-127-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska pro stavební řízení k projektové dokumentaci stavebních úprav, přístavby a půdní vestavby bytového domu Novovysočanská čp. 588/9, Praha 9 - Vysočany,dle projektové dokumentace z 10/2018 zpracované spol. PROJEKTY S+S, s.r.o,IČO: 26435888
_processed_r-19-128-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu dohodou
r-19-129-us.pdf
Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi MČ Praha 9 a Advokátní kanceláří MIKŠ & SUK s.r.o.
r-19-130-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve sporu o určení vlastnického práva ke sporným pozemkům proti Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou
_processed_r-19-131-us.pdf
Odpis nevymožitelných pohledávek do 100.000 Kč
r-19-132-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Kovářská
r-19-133-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 3.zasedání ZMČ P9
r-19-134-us.pdf
Uzavření smluv o výpůjčce se školskými zařízeními MČ Praha 9
r-19-135-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group
r-19-136-us.pdf
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu MČ P9 na rok 2019