Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 25.2.2020

r-20-069-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na realizaci muralu na objekt komunitního centra Jablonecká
r-20-070-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na údržbu plastik
r-20-071-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na úhradu výdajů za vánoční výzdobu ulic MČ Praha 9
r-20-072-us.pdf
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků na rok 2020
r-20-073-us.pdf
Obnovení termínovaného účtu u České spořitelny, a.s.
r-20-074-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 9 - rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
r-20-075-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru ekonomického, Odboru školství a evropských fondů, Odboru správy majetku a Odboru výstavby a územního rozvoje
r-20-076-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na realizaci projektů v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
r-20-077-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon - bourání pavilonu"
_processed_r-20-078-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 2519 v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Obnova vodovodního řadu, ul. Českobrodská, Praha 9" pro spol. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zast. spol. DIPRO, spol. s r.o.
_processed_r-20-079-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3894/1 v k.ú. Libeň v rámci akce "RWDLS1809_A_A_LIBN1_LIBV1HR_MET" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. S com s.r.o.
_processed_r-20-080-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, skončení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-20-081-us.pdf
Udělení plné moci
_processed_r-20-082-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k povolení zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo osoby tělesně postižené na pozemku parc. č. 1373 v k. ú. Prosek
r-20-083-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemku parc.č. 1123/2 a pozemku parc. č. 73 v k. ú. Prosek
r-20-084-us.pdf
Uzavření Dohody o narovnání a podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. OSM/123/2007 ze dne 13.4.2007 na pronájem pozemku parc. č. 1915/7, jehož součástí je stavba bez čp/če, a části pozemku parc. č. 1915/1 v k. ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností HMR system, s.r.o.,IČO: 25685686, se sídlem Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10
r-20-085-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu části pozemku parc.č. 615/21 v k. ú. Prosek
_processed_r-20-086-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, P9
r-20-087-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0137/ONAN ze dne 30.3.2015, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřením Dodatku č.3, mezi MČ Praha 9 a spol. CANDY BAR s.r.o., IČO:29137551
r-20-088-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Sokolovská č.p. 567/306, Na Břehu 567/7 a Na Břehu 567/9 v k.ú. Vysočany
_processed_r-20-089-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 97/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIDL Rokytka - stavební úpravy a přístavba objektu Sokolovská 202" pro spol. LIDL Česká republika v.o.s., zast. spol. Foster Facility a.s
r-20-090-us.pdf
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
r-20-091-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2019
r-20-092-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OVS/0026/DDIL se společností Strategic Consulting s.r.o.
r-20-093-us.pdf
Uzavření Dohody o spolupráci k poskytování služeb jednotky PO MČ Praha 19 pro potřeby MČ P9
r-20-094-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 8. zasedání ZMČ P9, konaného dne 11.2.2020
_processed_r-20-095-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou "10 za 10 - Srdečné pozdravy z Kielců!", která se uskuteční v Galerii 9 od 16.března do 9. dubna 2020
r-20-096-us.pdf
Schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o spolupráci při pořádání "Farmářských trhů" na území Městské části Praha 9. č. 2015/KSTKMT/0032/OINO
r-20-097-us.pdf
Schválení změny přílohy č. 1 ke smlouvě s dodavatelem Montservis Praha, a.s.
r-20-098-us.pdf
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/119/0014425