Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.2.2020

r-20-057-us.pdf
Předložení žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020
_processed_r-20-058-us.pdf
Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek dluhu
_processed_r-20-059-us.pdf
Uzavření změny smlouvy - dodatku, uzavření nájemní smlouvy, prodloužení nájmu bytu
_processed_r-20-060-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
r-20-061-us.pdf
Postup při uplatňování inflace za rok 2019 u smluv na pronájem nebytových prostorů, pozemků, reklamních zařízení a antén
_processed_r-20-062-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 10/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hlavního města Prahy
_processed_r-20-063-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatný převod části nebo celého pozemku parc.č. 644/1 k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy
r-20-064-us.pdf
Záměr podání žádosti o dotaci z "Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020"
_processed_r-20-065-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad šestým ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 2020, který se uskuteční v Praze od 11. - 17. května 2020
_processed_r-20-066-us.pdf
Schválení platového výměru ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
r-20-067-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek a.s.
r-20-068-us.pdf
Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu