Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ P9 ze dne 13.10.2020

r-20-0508-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
r-20-0509-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti YIT Stavo, s.r.o.
r-20-0510-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Litoměřická Property Development, s.r.o.
r-20-0511-us.pdf
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů
r-20-0512-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-20-0513-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu SIT z kapitálových do běžných výdajů
r-20-0514-us.pdf
Finanční dary na financování vzdělávání a školství
_processed_r-20-0515-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-20-0516-us.pdf
Povolení splátek dluhu
_processed_r-20-0517-us.pdf
Skončení nájmu bytu
_processed_r-20-0518-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 1413/105 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9
_processed_r-20-0519-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 638/101 v domě čp. 638, ul. Nemocniční 18, Praha 9, k.ú. Vysočany
r-20-0520-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Napájecí stanice č. 10 - vybudování nových napájecích bodů pro elektromobily - Praha 9 - ul. Pískovcová, k.ú. Prosek" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
r-20-0521-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 599/22, parc.č. 599/23 a parc.č. 599/33 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Stoupající, č. akce 13509, Praha 9" pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. DIPRO, spol. s r.o.
_processed_r-20-0522-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 500/56 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE Praha 9 - Střížkov, Parkoviště Jiřetínská" pro spol. Pražská energetika, a.s., zast. spol. Com - Pakt Energy, a.s.
_processed_r-20-0523-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/32, parc.č. 500/30 a parc.č. 835 vše v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9 - Prosek: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550" pro spol. PREdistribuce, a.s.
_processed_r-20-0524-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 575/1 o výměře 282 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-20-0525-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to pozemku parc.č. 4/3 o výměřě 4600 m2, jehož součástí je stavba č.p.10, parc.č. 4/4 o výměře 3 m2, parc.č. 4/5 o výměře 28 m2 a parc.č. 5 o výměře 427 m2, jehož součástí je stavba č.p.13, vše v k.ú. Kyje, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, za pozemek parc.č. 1795/4 o výměře 7482 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP
r-20-0526-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0472/DDIL "Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence - spojovací krček - uzavření Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a firmou ELLIZA s.r.o.
r-20-0527-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce a užívání věci mezi MČ Praha 9 a společností KALOS spol. s r.o.
r-20-0528-us.pdf
Schválení rozdělení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Hlavního města Prahy
r-20-0529-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na akci "Cyklostezka Pod Smetankou - železniční most"
r-20-0530-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadlo Gong- kulturního, vzdělávacího a společenského centra
r-20-0531-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 19. ročníkem festivalu Kolem Světa 2020
_processed_r-20-0532-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí pro děti pod názvem "Sejdeme se v cíli"
r-20-0533-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Mistrovstvím ČR 2021 v badmintonu dospělých
r-20-0534-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 10. zasedání ZMČ P9, konaného dne 22.9.2020
r-20-0535-us.pdf
Veřejná zakázka na dodávku služeb - "Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury úřadu"
_processed_r-20-0536-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou