Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 23.7.2019

r-19-405-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-19-406-us.pdf
Uzavření finančního vypořádání za rok 2018 mezi státním rozpočtem, hl.m. Prahou a Městskou částí Praha 9
r-19-407-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy
r-19-408-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 o finanční dar od MČ Praha 20
r-19-409-us.pdf
Udělení Grantů na využití volného času dětí a mládeže MČ P9 v roce 2019
r-19-410-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku - investiční akce Tenis Vysočany – zázemí
r-19-411-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce Odboru správy majetku - Výstavba parkovacího domu Prosek
r-19-412-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí
r-19-413-us.pdf
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
r-19-414-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o účelovou dotaci na výkon soc.práce
r-19-415-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
r-19-416-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
r-19-417-us.pdf
Rozdělení rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy
r-19-418-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy
_processed_r-19-419-us.pdf
Prodloužení nájmu bytů
_processed_r-19-420-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu
_processed_r-19-421-us.pdf
Prominutí dluhu , podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k těmto žalobám, povolení splátek dluhu
_processed_r-19-422-us.pdf
Udělení plné moci pro Mgr. Františka Steidla a podání žalob směřujících k získání vlastnictví bytu - jednotky č. 572/2 v budově č.p. 571 a 572 v k.ú. Prosek
_processed_r-19-423-us.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-19-424-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NJ č. 781/102
r-19-425-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 86, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 567 na adresách: Sokolovská 567/306, Na Břehu 567/7 a Na Břehu 567/9, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-426-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji id. částí pozemků parc. č. 515/97, parc. č. 515/98, parc. č. 515/99 a parc. č. 515/103 vše v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti CENTRAL GROUP a.s.
r-19-427-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 641/17, parc.č.641/18 a parc.č. 641/21 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Stavební úpravy STL plynovodu ul. Skloněná - Praha 9, k.ú. Vysočany " pro spol. Pražská plynárenská Servis Distribuce, a.s., zast. Zdeňkem Jírkem PLYN – UNIVERZÁL
r-19-428-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti okapu v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP Pražská čtvrť a.s. a MČ Praha 9
r-19-429-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Park Zahrádky, ul. U Elektry, nové kNN" v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
r-19-430-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 3110/3 v k.ú. Libeň, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a spol. Etuli s.r.o
_processed_r-19-431-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1v k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-432-us.pdf
Výzva k podání žádosti o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká"
_processed_r-19-433-us.pdf
Uzavření změny smlouvy - dodatku a udělení plné moci ve věci stavebního řízení
r-19-434-us.pdf
Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019
r-19-435-us.pdf
Úpravu plánu velkých oprav v budovách mateřských škol
_processed_r-19-436-us.pdf
Stanovení platu Mgr. Věry Lodrové, v plném rozsahu dočasně zastupující ředitelku ZŠ Novoborská
r-19-437-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-19-438-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou"10 z 9 - Srdečné pozdravy z Prahy", která se uskuteční v termínu 6. 9. 2019 až 27. 9. 2019 v polské Galerii BWA w Kielcach
r-19-439-us.pdf
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9
r-19-440-us.pdf
Jmenování Mgr. Jana Palusky, DiS. do funkce vedoucího Útvaru interního auditu a kontroly Úřadu Městské části Praha 9
r-19-441-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 5.zasedání ZMČ P9, konaného dne 25.6.2019
r-19-442-us.pdf
Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s.
r-19-443-us.pdf
Uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily
r-19-444-us.pdf
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600"