Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 29.4.2019

r-19-224-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu běžných výdajů Odboru vnitřní správy - právní služby
r-19-225-us.pdf
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 9 za rok 2018
r-19-226-us.pdf
Schválení účetních závěrek a konečného vyúčtování příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb Městské částí Praha 9
_processed_r-19-227-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou
_processed_r-19-228-us.pdf
Prodloužení nájmu bytů, uzavření změny smlouvy - dodatku a uzavření nájemní smlouvy k bytu
r-19-229-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k vydání souhlasu s dělením pozemků parc. č. 1939/19, parc. č. 1939/18, parc. č. 438, parc. č. 435 a parc. č. 2113 všechny v k.ú. Vysočany podle geometrického plánu č. 2807-607/2018, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
r-19-230-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k vydání souhlasu s dělením pozemku parc. č. 1971/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl. m. Prahy, v souvislosti s přípravou podkladů pro zahájení řízení o dělení a scelování pozemků v k.ú. Vysočany
_processed_r-19-231-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 643/13 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-19-232-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Spolkem společenských her U Janičky, z.s., IČO: 06818269
_processed_r-19-233-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům
_processed_r-19-234-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ P9 č. US RMČ 793/18 ze dne 17.12.2018
r-19-235-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska pro stavební řízení k projektové dokumentaci s názvem "Stavební úpravy objektu a výstavba nového venkovního výtahu - Pod Strojírnami 707/13, Praha 9",dle projektové dokumentace z 10.3.2018 zpracované spol. KT ING, s.r.o,pro SVJ pod Strojírnami 707, Praha
r-19-236-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci VZ "Rekonstrukce historické budovy U Brabců"
r-19-237-us.pdf
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 9
_processed_r-19-238-us.pdf
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřízených Městskou částí Praha 9
_processed_r-19-239-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad koncertem Vivaldianno Reloaded
_processed_r-19-240-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 16. ročníkem benefičního florbalového turnaje firem
_processed_r-19-241-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad atletickými závody "Človíčku do toho"!
r-19-242-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group