Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.5.2020

r-20-187-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
r-20-188-us.pdf
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2020 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu pro oblast adiktologických služeb
r-20-189-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních
r-20-190-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-20-191-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru vnitřní správy - právní služby
r-20-192-us.pdf
Snížení rozpočtu Odboru vnitřní správy a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-20-193-us.pdf
Poskytnutí účelových příspěvků příspěvkovým organizacím na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19
r-20-194-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na akci EU-Strategické plánování rozvoje MČ P9
r-20-195-us.pdf
Poskytnutí peněžního daru Divadlu AHA!
r-20-196-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o náhradu škody
r-20-197-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů
r-20-198-us.pdf
Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské částí Praha 9 v roce 2020
_processed_r-20-199-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 126/20 ze dne 24.03.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 628/180, k.ú. Prosek, o výměře 8 m2, za účelem zřízení předzahrádky k restauraci/vinotéce „NASKOK“ v ulici Veltruská 3" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce
_processed_r-20-200-us.pdf
Ukončení Smlouvy o poskytování právních služeb dohodou
r-20-201-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce se Spolkem společenských her U Janičky, z.s., IČO: 06818269, se sídlem U Vysočanského pivovaru 701/3, Praha 9, na bezplatné dočasné užívání části pozemku parc. č. 1029, k.ú. Vysočany, o výměře 45 m2, za účelem zřízení restaurační předzahrádky v ulici U Vysočanského pivovaru, naproti čp. 701/3 v období od 11. 05. 2020 do 31. 10. 2020
r-20-202-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 125/20 ze dne 24.03.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy se spol. TZ reality s.r.o., IČO: 05026831, se sídlem Březinova 474/5, 186 00 Praha 8 - Karlín, na pronájem části pozemku parc.č. 640/69, k.ú. Prosek, Praha 9, o výměře 49,5 m2 za účelem umístění předzahrádky k provozovně Srdcovka Prosek" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce
_processed_r-20-203-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 86/20 ze dne 25.02.2020 "schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Michaelou Procházkovou, RETRO BAR Prosek, IČO:06017851, na pronájem části pozemku parc.č. 628/180, k.ú. Prosek, Praha 9, o výměře 30m2, za účelem předzahrádky k provozovně RETRO BAR Prosek v ulici Veltruská 31" a schválení uzavření smlouvy o výpůjčce
r-20-204-us.pdf
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0222/ONAN na pronájem NP v domě čp. 567, Sokolovská 306, Praha 9 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.1
r-20-205-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3107/3, parc.č. 3105/5 a parc.č. 3106/4 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "SSZ 9.210 Sokolovská - Na Rozcestí" pro HMP, zast. Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. ELTODO a.s.
r-20-206-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 500/104 v k.ú. Střížkov, se společností Kopec food s.r.o., IČ 24761087
r-20-207-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce na užívání stavebních buněk umístěných na pozemku parc. č. 3052/3 v k.ú. Libeň mezi MČ Praha 9 a spolkem Association Club Sparta Praha z.s.
r-20-208-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 96/2 a parc.č. 1932/2 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "SSZ 9.233 Sokolovská - Na Břehu" pro HMP, zast. Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. ELTODO a.s.
r-20-209-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vys. pivovaru - revitalizace zahrady"
r-20-210-us.pdf
Výzva k podání žádosti o účast na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry"
_processed_r-20-211-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-20-212-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-20-213-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-20-214-us.pdf
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu
r-20-215-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/177 a parc.č. 628/179 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "754000 - Praha 9, Litoměřická, Vysočanská, Prosecká, Cihlářská" pro spol. Dial Telecom a.s., zast. spol. Projekting s.r.o.
_processed_r-20-216-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3052/23, 3079/6, 3079/25, 3091/1, 3091/2, 3091/3, 3097/1, 3097/6 a parc.č. 3097/15 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "Obnova PTV Kovářská, Praha 9" pro spol. Pražská teplárenská a.s., zast. spol. TERMONTA PRAHA a.s.
r-20-217-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc.č. 1040/183 o výměřě cca 475 m2 a pozemku parc.č. 1040/188, oba v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví Vladimíra Becka a pozemků parc. č. 178, parc. č. 179, parc.č. 183/1, parc.č. 183/2, parc.č. 183/3 a parc. č. 183/6, vše v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti OKZ ŠESTAJOVICE a.s., za část pozemku parc.č. 1040/248 o výměře 147 m2, pozemek parc.č. 1042 a část pozemku parc.č. 1675/1 o výměře 70 m2, vše v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví HMP
r-20-218-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Rozšíření sítě Freyova - K Žižkovu, Čerpadlová" mezi MČ Praha 9 a společností Dial Telecom, a.s.
_processed_r-20-219-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu a udělení plné moci
_processed_r-20-220-us.pdf
Potvrzení ředitelky MŠ Šluknovská ve funkci na další šestileté období od 1.8.2020 do 31.7.2026
r-20-221-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého základními a mateřskými školami Prahy 9
r-20-222-us.pdf
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0037/DDIL, uzavřené se společností Gardenline s.r.o.
r-20-223-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru TJ Sokol Vysočany
r-20-224-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tenisovému klubu Praga - Vysočany, z.s.
r-20-225-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Spartak Hrdlořezy, z.s.
r-20-226-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru SK Prosek Praha, z.s.
r-20-227-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru SK Praga Vysočany, z.s.
r-20-228-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha, z.s.
r-20-229-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku RUGBY CLUB PRAGA Praha, z.s.
r-20-230-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku RUGBY CLUB SPARTA Praha, z.s.
r-20-231-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru Škole Taekwon-do-Dan-Gun, z.s.
r-20-232-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha - Florbal, z.s.
r-20-233-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha - Judo, z.s.
r-20-234-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Athletic Club Sparta Praha, z.s.
r-20-235-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru Fotbalové akademii Praha, z.s.
r-20-236-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru KTSO Praha, Klubu thajského boxu a kick boxu
r-20-237-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Atletika Človíček, z.s.
r-20-238-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru S.A.C Praga - oddíl boxu, z.s.
r-20-239-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru spolku Stolní tenis Sparta
r-20-240-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru TJ Praga, z.s.
r-20-241-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru TSM Sokol Vysočany, z.s.
r-20-242-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru AC Sparta Praha Futsal, z.s.
r-20-243-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tělocvičné jednotě Sokol Prosek, z.s.
r-20-244-us.pdf
Poskytnutí podpory formou peněžního daru Tělovýchovné jednotě Střížkov, z.s.