Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20. 4. 2020

r-20-164-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-20-165-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů kapitoly Školství
r-20-166-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru životního prostředí
r-20-167-us.pdf
Poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut , středisko Prosek Praha, z.s. na podporu pomoci v boji proti pandemii COVID 19
r-20-168-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na výkon pěstounské péče
r-20-169-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
r-20-170-us.pdf
Výzva k podání žádosti o účast na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
r-20-171-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodloužení pronájmu pozemku parc.č. 1669/3 o výměře 759 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Bobová dráha Prosek, a.s.
r-20-172-us_redigovano.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 640/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy,
r-20-173-us_redigovano.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. o úplatné nabytí spoluvlastnických podílů id. 1/2 pozemků v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví xxxxxx do vlastnictví HMP
r-20-174-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodloužení pronájmu části pozemku parc.č. 1668/2 a pozemku parc.č. 1668/3, oba v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti Bobová dráha Prosek, a.s.
r-20-175-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc. č. 2446/9 v k.ú. Libeň, ve vlastnictví hl.m. Prahy, společnosti VLAMICH,s.r.o.
r-20-176-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k umístění lešení pro revitalizaci fasády objektu Ocelářská 1360, Praha 9 – Libeň
r-20-177-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2019
r-20-178-us_redigovano.pdf
Prodloužení nájmu bytu ,uzavření změny smlouvy – dodatku, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu
r-20-179-us.pdf
ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity
r-20-180-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů
r-20-181-us.pdf
Dodatek ke smlouvě - provoz dopravního hřiště č. 2018/OŠEF/0071/DINO
r-20-182-us.pdf
Vyhlášení " Programu účelových neinvestičních dotací určených na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích"