Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.4.2019

r-19-0176-us.pdf
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2018
r-19-0177-us.pdf
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019
r-19-0178-us.pdf
Záměr budoucího pachtu parkovacích domů Podvinní a Litoměřická
r-19-0179-us.pdf
Revitalizace parku Na Balabence - odvodnění chodníků
r-19-0180-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-19-0181-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/43 a parc.č. 1180/4 vše v k.ú. Prosek pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. Elektro HC, s.r.o.
r-19-0182-us_redigovano.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Hrdlořezy
r-19-0183-us_redigovano.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/343/2010 ze dne 31.8.2010 na pronájem části pozemku parc.č. 662/4 v k. ú. Malešice panu Karlu Rysovi,IČO:1227498
r-19-0184-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0185-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0186-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, P9
r-19-0187-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0188-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-0189-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-0190-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-0191-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
r-19-0192-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-19-0193-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-19-0194-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-19-0195-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9
r-19-0196-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0197-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0198-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-19-0199-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 108/97 ze dne 23.10.1997 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.6 mezi MČ Praha 9 a spol. Rybí ráj s.r.o., IČO:07043538
r-19-0200-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 ze dne 17.5.2012 uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a spol. Káva 9 s.r.o., IČO:05928401
r-19-0201-us_redigovano.pdf
Podání žaloby na úhradu dluhu na paní K.B., udělení plné moci k této žalobě
r-19-0202-us_redigovano.pdf
Skončení nájmu bytu s paní E. B.
r-19-0203-us_redigovano.pdf
Informace o nesplnění podmínek M.S.
r-19-0204-us_redigovano.pdf
Souhlas s úpravou smluvního zákazu zatížení jednotky, Praha 9
r-19-0205-us.pdf
Uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky parc.č. 1939/3,1939/4, 1939/5, 1939/6, 11939/7, 1939/8, 1939/9,1939/12, 1939/13, 1939/14 a 1939/16 v k.ú. Vysočany mezi spol.Property Sokolovská, s.r.o., IČ: 03633039 a MČ Praha 9
r-19-0206-us_redigovano.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany
r-19-0207-us_redigovano.pdf
Odkoupení částí pozemků parc.č. 2395/2 a parc.č. 2393/2 v k.ú. Hloubětín
r-19-0208-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 9
r-19-0209-us.pdf
Převod pozemků od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
r-19-0210-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0264/DDIL "Garážový parkovací dům Prosek" ze dne 16. 5. 2018 uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP 53, a.s.
r-19-0211-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy se společností Garáže Lovosická, s.r.o. na správu "Parkovacího domu Prosek" a schválení zadávací dokumentace pro VŘ na provozovatele Parkovacího domu Prosek
r-19-0212-us.pdf
Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele / ku ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9 - Libeň a jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele / ku ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9 – Libeň
r-19-0213-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 6 s dodavatelem Montservis Praha, a.s.
r-19-0214-us.pdf
Jmenování člena Komise rozvoje území RMČ P9
r-19-0215-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcemi Domu dětí a mládeže P9
r-19-0216-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 8. ročníkem Letní scény Harfa
r-19-0217-us.pdf
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
r-19-0218-us.pdf
Návrh na zajištění opravy informačních tabulí severozápadní a jihovýchodní vlastivědné stezky
r-19-0219-us.pdf
Plán kontrolní činnosti UIAK a příslušných odborů v I. pololetí roku 2019
r-19-0220-us.pdf
Informace k nápravě nedostatků z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018
r-19-0221-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
r-19-0222-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad mezinárodním sochařským festivalem m3/Umění v prostoru, který proběhne na území MČ Praha 9 v období od 29. 5. do 30. 9. 2019
r-19-0223-us.pdf
Odpověď na petici občanů "Za koncepční ochranu zeleně na území MČ P9"