Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.3.2019

_processed_r-19-093-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 306/101 v domě čp. 306, ul. Spojovací 12, Praha 9, k.ú. Vysočany
_processed_r-19-094-us.pdf
Podání žaloby na úhradu dluhu, udělení plné moci k těmto žalobám
_processed_r-19-095-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostorů - nebytové jednotky č. 548/101 v 1. NP domu čp. 548, ulice Vysočanská č. or. 81 v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-19-096-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č.53/96 na pronájem NJ č. 608/602 v domě čp. 608, Sokolovská 312, Praha 9,uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je úprava nájemného dle skutečných výměr
r-19-097-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OŽPD/0091/DDIL, uzavřené se spol. OK Stavby s.r.o.
r-19-098-us.pdf
Zřízení komise pro řešení využití pozemků za Poliklinikou Prosek
r-19-099-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad cestovatelským festivalem Kolem Světa 2019, který se uskuteční v Clarion Congress Hotel Prague 23.- 24.11.2019
r-19-100-us.pdf
Změna tajemníka Komise sociálně zdravotní RMČ Praha 9
_processed_r-19-101-us.pdf
Rezignace na funkci člena představenstva spol. Devátá rozvojová, a.s.
r-19-102-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 3182, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 953 na adrese Drahobejlova, vše v k.ú. Libeň, Praha 9